Östra Gårdstånga 8:22 i Flyinge, detaljplan

Nya bostäder är på gång i Flyinge i form av småhus och villatomter samt för lägenheter och radhus.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva lämpligheten för bostäder inom fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 i Flyinge. Den slutliga avgränsningen kommer utredas under planprocessen. Området är inte planlagt sedan tidigare.

Planens läge och storlek

Planområdet är cirka 19 000 kvm och ligger i västra Flyinge, strax söder om Gårdstångavägen. På fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 ligger idag en gård med tydlig gårdsstruktur i form av en mangårdsbyggnad och flera tillhörande ekonomibyggnader. Gården omgärdas av jordbruksmark och mindre skogsdungar.

Vy från söder mot gården och några av ekonomibyggnaderna på fastigheten Östra Gårdstånga 8:22.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 augusti 2019 § 100 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 juni 2021 § 82 en ändring av detaljplaneområdet. Eslövs kommuns fastighet Östra Gårdstånga 5:28 ska inte ingå i detaljplan Östra Gårdstånga 8:22.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window