Östra Gårdstånga 2:50 i Flyinge, detaljplan

Bygga villor och lägenheter på gammal industrifastighet i Flyinge

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för bostadsändamål på nuvarande industrifastighet. Anledningen till den bedömningen är att fastigheten är outnyttjad och industribyggnaden förfaller samtidigt som det finns bostadsområden i direkt anslutning till fastigheten. De angränsande bostadsområdena får ett bättre läge när verksamhetsområdet omvandlas till bostadsområde. Fastigheten bedöms vidare ha förutsättningar för att bli attraktiv för boende eftersom den har bostadsområde på västra- och södra sidan samt utblickar över slätten norrut. Förslag är att fastigheten styckas upp i villafastigheter och att delar av den befintliga industribyggnaden bevaras alternativt rivs för att ge plats till ett hyreshus med lägenheter. Området är planlagt sedan tidigare för
verksamheter utan krav på skyddstillstånd. Planområdets exakta avgränsning, antalet bostäder och lämpliga byggnadstyper kommer att utredas under planprocessen.

Vy över silon och industribyggnaderna inom planområdet.
Vy över silon och industribyggnaderna inom planområdet.

Läge och storlek

Planområdet är 6 000 kvm stort och utgörs av fastigheten Östra Gårdstånga 2:50. Ligger i östra Flyinge vid Björkvägen. Idag står det en industribyggnad med en silo inom fastigheten. Företaget Lantmännen ägde tidigare fastigheten men sen mitten av 1990-talet är fastigheten i privat ägo. Idag används delar av industribyggnaden som garage.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 februari 2021 § 17 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window