Östergatan, ombyggnad

Nu är Östergatan mellan Kvarngatan och Gasverksgatan färdigbyggd.

Senare i höst kommer det att läggas på det översta och sista skiktet av asfalt. Det påverkar också trafiken, men inte alls i samma omfattning som tidigare.

Varför har vi byggt om?

Östergatan är en av Eslövs mest trafikerade gator och den viktigaste infarten till centrum för trafik norrifrån. Varje dag passerar här mer än 8 000 fordon. Det främsta målet är att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, i synnerhet för eleverna vid Carl Engström-skolan. Dessa ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Dessutom ska de kunna gå mellan skolan och lunchrestaurangen/ kafeterian på respektive sidor om Östergatan.

Ombyggnaden innebär också att vi har byggt  regnbäddar som fördröjer dagvatten lokalt. Detta kommer att minska risken för översvämningar i området.

Östergatan efter färdigställandet

Östergatan efter färdigställandet

Hur ser det ut efter ombyggnaden?

Det finnas separerade gång- och cykelvägar med växtbäddar med sand. Träd, perenner och lökväxter kommer att planteras till hösten.  Växtbäddarna är det som skiljer vägbanan och gång- och cykelbanan.  Dessutom har växtbäddarna som uppgift att även ta hand om och fördröja dagvattnet. Växterna är valda för att klara av att växa i sand.

Vidare så har ett tydligt och upphöjt övergångsställe som leder oskyddade trafikanter mellan skolorna byggts. Hastighetsbegränsningen är som tidigare 30 km/h på sträckan. Busshållplatserna har kompletterats med väderskydd.

Korsningen Östergatan-Kvarngatan

Den tidigare cirkulationsplatsen har ersatts med trafikljus. Korsningen har byggts om så att den ska fungera för alla trafikslag. Bl.a. har satsningar gjorts för att förbättra för gående och cyklister. Tidigare var lösningarna för gående och cyklister väldigt otydliga, vilket gjorde korsningen mindre trafiksäker. Med ombyggnationen kommer den att bli tydligare för alla trafikslag.

Eslövs kommun har gjort simuleringar för att se om cirkulationsplatsen kunde behållas, men svängradierna för större fordon fungerade tyvärr inte. Eftersom korsningen har en viss storlek och befintliga fastigheter och infrastruktur ligger där de ligger begränsar det hur korsningen kan utformas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window