Östergatan, ombyggnad

Det kommer att pågå arbete med kablar lördag 9 maj mellan 08.00-16.00 i korsningen Östergatan-Kvarngatan. Detta för att kunna öppna där vecka 21.

Tyvärr står det felaktigt i Eslövsbladet och på Facebook att Östergatan ska öppnas upp i maj. Det är korsningen Östergatan/Kvarngatan som öppnar upp då. Gatan förbi Carl Engström-skolan är fortsatt avstängd.

Goda nyheter, korsningen öppnar upp tidigare!

I början på v 21, den vecka som inleds med den 18 maj, kommer korsningen Östergatan/Kvarngatan att öppnas upp. Tre veckor tidigare än planerat. Pga Corona kommer det inte att finnas de planerade ljussignalerna på plats, men vi hoppas på slutet av maj. Fram tills att ljussignalerna är på plats, så är det väjningsplikt som gäller.

I samband med Carl Engström-skolan, så byggs Östergatan om. Den kommer att vara avstängd för bil i tre perioder, men öppen hela tiden för gående, cyklister och behörig trafik.

Tidsplan

Projektet pågår från mars 2020 och fram till augusti 2020. Vi börjar vid rondellen Kvarngatan/Östergatan och arbetar oss fram österut. Den sista etappen kommer beröra korsningen Östergatan/Gasverksgatan. Efter ungefär ett år lägger man på det översta och sista skiktet av asfalt.

Varför bygger vi om?

Östergatan är en av Eslövs mest trafikerade gator och den viktigaste infarten till centrum för trafik norrifrån. Varje dag passerar här mer än 8 000 fordon.
Nu bygger vi om Östergatan mellan Kvarngatan och Gasverksgatan. Det främsta målet är att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, i synnerhet för eleverna vid Carl Engström-skolan. Dessa ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Dessutom ska de kunna gå mellan mellan skolan och lunchrestaurangen/kafeterian på respektive sidor om Östergatan.

Ombyggnaden innebär också att vi bygger regnbäddar som fördröjer dagvatten lokalt. Det kommer att minska risken för översvämningar i området. Samtidigt passar Kraftringen på att utföra fjärrvärmearbeten i gatan när den ändå är uppgrävd.

Östergatan byggs om

Hur kommer det att se ut?

Det kommer att finnas separerade gång- och cykelvägar med växtbäddar som innehåller träd, perenner och lökväxter. Växtbäddarna är det som skiljer vägbanan och gång- och cykelbanan.  Dessutom har växtbäddarna som uppgift att även ta hand om och fördröja dagvattnet. Växterna är valda för att klara av att växa i sand.

Vidare kommer ett tydligt och upphöjt övergångsställe som leder oskyddade trafikanter mellan skolorna byggas. Hastighetsbegränsningen kommer även fortsättningsvis att vara 30 km/h på sträckan.

Befintliga busshållplatser kommer att kompletteras med väderskydd.

Korsningen Östergatan-Kvarngatan

Dagens rondell kommer att ersättas med trafikljus. Korsningen byggs om så att den ska fungera för alla trafikslag. Bl.a. görs satsningar för att förbättra för gående och cyklister. Tidigare var lösningarna för gående och cyklister väldigt otydliga, vilket gjorde korsningen mindre trafiksäker. Med ombyggnationen kommer detta att bli tydligare för alla trafikslag.

Eslövs kommun har gjort simuleringar för att se om cirkulationsplatsen kunde behållas, men svängradierna för större fordon fungerade tyvärr inte. Eftersom korsningen har en viss storlek och befintliga fastigheter och infrastruktur ligger där de ligger begränsar det hur korsningen kan utformas.

Karta

Här i kartan nedan kan du klicka på de olika punkterna, linjerna och ytorna för att få mer information om vad som händer. Klickar du på dubbelpilen uppe till vänster i kartan får du fram en teckenförklaring. Du kan också zooma in i kartan med plustecknet för att se bättre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window