Ombyggnad av Östergatan

I samband med ombyggnaden av Östergatan, har en VA-ledning av misstag grävts av på Kvarngatan. VA SYD är på väg för att laga den. Vissa fastigheter berörs av detta. Vi uppdaterar texten när vi vet mer. Vattnet är nu avstängt på Kvarngatan.

I samband med Carl Engström-skolan, så byggs Östergatan om. Den kommer att vara avstängd för bil i tre perioder, men öppen hela tiden för gående, cyklister och behörig trafik.

Tidsplan

Projektet pågår från mars 2020 och fram till augusti 2020. Vi börjar vid rondellen Kvarngatan/Östergatan och arbetar oss fram österut. Den sista etappen kommer beröra korsningen Östergatan/Gasverksgatan.

Varför bygger vi om?

Östergatan är en av Eslövs mest trafikerade gator och den viktigaste infarten till centrum för trafik norrifrån. Varje dag passerar här mer än 8 000 fordon.
Nu bygger vi om Östergatan mellan Kvarngatan och Gasverksgatan. Det främsta målet är att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, i synnerhet för eleverna vid Carl Engström-skolan. Dessa ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Dessutom ska de kunna gå mellan mellan skolan och lunchrestaurangen/kafeterian på respektive sidor om Östergatan.

Ombyggnaden innebär också att vi bygger regnbäddar som fördröjer dagvatten lokalt. Det kommer att minska risken för översvämningar i området. Samtidigt passar Kraftringen på att utföra fjärrvärmearbeten i gatan när den ändå är uppgrävd.

Östergatan byggs om

Hur kommer det att se ut?

Det kommer att finnas separerade gång- och cykelvägar med växtbäddar som innehåller träd, perenner och lökväxter. Växtbäddarna är det som skiljer vägbanan och gång- och cykelbanan.  Dessutom har växtbäddarna som uppgift att även ta hand om och fördröja dagvattnet. Växterna är valda för att klara av att växa i sand.

Vidare kommer ett tydligt och upphöjt övergångsställe som leder oskyddade trafikanter mellan skolorna byggas. Hastighetsbegränsningen kommer även fortsättningsvis att vara 30 km/h på sträckan.

Befintliga busshållplatser kommer att kompletteras med väderskydd.

Dagens cirkulationsplats kommer att ersättas med en signalanläggning eftersom det är en för trång korsning för att kunna ha separerade körfält.

Här i kartan nedan kan du klicka på de olika punkterna, linjerna och ytorna för att få mer information om vad som händer. Klickar du på dubbelpilen uppe till vänster i kartan får du fram en teckenförklaring. Du kan också zooma in i kartan med plustecknet för att se bättre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window