Tegelbruksområdet – Nytt bostadsområde i Marieholm

Eslövs kommun har påbörjat utvecklingen av ett nytt bostadsområde i Marieholm. Det gäller ett markområde i nordöstra delen av Marieholm och omfattar cirka 7 ha åkermark. På platsen har det tidigare legat ett tegelbruk och området har därför fått arbetsnamnet Tegelbruksområdet. Intill bostadsområdet planeras för ett grönstråk.

Området är sedan tidigare utpekat i Eslövs kommuns översiktsplan Eslöv 2035, som är det övergripande strategiska planeringsdokumentet för markanvändningen i Eslövs kommun.

Nu inleds arbete med att ta fram en detaljplan för området.

Villor och flerbostadshus

Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder i Marieholm. Översiktsplanen anger att området ska innehålla en blandad bebyggelse i bymiljö som tar tillvara förutsättningarna på platsen och närheten till järnvägsstationen.

Området kommer att innehålla både nya villatomter och mark för flerbostadshus. Hur kvarteren ska utformas och hur många tomter det blir av olika slag kommer att beslutas under projektets gång.

Orienteringskarta med exploateringsområdet markerat i gult, grönområde i grönt.
Orienteringskarta med exploateringsområdet markerat i gult, grönområde i grönt.

Planering

Exploateringsprojektet påbörjades i maj 2021 och är i ett tidigt skede. Inledningsvis har kommunen genom arkitektföretaget Radar Arkitekter undersökt områdets förutsättningar och tagit fram ett tidigt förslag till hur bebyggelse och gatustrukturer kan utformas på ett bra och effektivt sätt. Höjder, tillfarter, siktlinjer med mera är olika aspekter som påverkar hur området kan utformas.

Förslaget kommer att användas som utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Den slutliga utformningen för området bestäms i  detaljplanen. Förslaget kan därmed komma att ändras och arbetas om.

Detaljplanen reglerar hur bebyggelse och gator ska och får utformas. Att ta fram en detaljplan tar normalt cirka två år och är en process där invånare och andra intressenter har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. När detaljplanen är klar och har antagits politiskt kan gator och byggande påbörjas.

Mer information om hur kommunen arbetar med detaljplaner finns att läsa här.

Tidigt förslag för Tegelbruksområdet

Det förslag som Radar Arkitekter tagit fram för hur området kan utformas innehåller villor, rad- och parhus och flerbostadshus som placeras i tre olika husgrupper. Ta del av underlaget här.

Genom området går en tydligt s-formad gata som sammanlänkar Ringvägen med Bruksvägen. Gatan kopplas också samman med Tegelvägen, vilket skapar en tydlig koppling till järnvägsstationen och den förskola som sedan tidigare är planerad precis väster om Tegelbruksområdet.

Den befintliga allén och gång- och cykelvägen som löper genom området fortsätter att vara ett välanvänt gångstråk. Märgelhålet i områdets sydöstra del är en tillgång för området.

Illustrationsskiss på föreslagen bebyggelse inom Tegelbruksområdet. Illustrationen är ett förslag som kommer att genomarbetas och omarbetas under planprocessen. Skiss: Radar Arkitekter.
Illustrationsskiss på föreslagen bebyggelse inom Tegelbruksområdet. Illustrationen är ett förslag som kommer att genomarbetas och omarbetas under planprocessen. Skiss: Radar Arkitekter.

Dialog

För att redan tidigt i processen få in synpunkter och kunskap från allmänhet höll Eslövs kommun under våren 2022 ett dialogmöte kring projektet. Mötet ersätter inte planprocessens samrådsförfarande, utan är ett fristående tillfälle att komma med information och synpunkter till projektet.

Tidplan

Enligt den tidplan som tagits fram beräknas arbetet med detaljplan ske under 2022 och 2023. Utbyggnad av gator och allmänna platser bedöms kunna startas under 2025. Som helhet bedöms projektet vara klart runt 2030. Tidplanen innehåller flera osäkerheter och kan komma att justeras under projektets gång.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window