Nytt bostadsområde i Marieholm

Eslövs kommun har påbörjat utvecklingen av ett nytt bostadsområde i Marieholm. Det gäller ett markområde i nordöstra delen av Marieholm och omfattar ca 7 ha åkermark. Intill bostadsområdet planeras för ett grönstråk.

Området är sedan tidigare utpekat i Eslövs kommuns översiktsplan Eslöv 2035, som är det övergripande strategiska planeringsdokumentet för markanvändningen i Eslövs kommun.

Nu inleds mer konkret planering och ett exploateringsprojekt har startat för utvecklingen av projektet.

Villor och flerbostadshus

Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder i Marieholm. Översiktsplanen anger att området ska innehålla en blandad bebyggelse i bymiljö som tar tillvara förutsättningarna på platsen och närheten till järnvägsstationen.

Området kommer innehålla både nya villatomter och mark för flerbostadshus. Hur kvarteren ska utformas och hur många tomter det blir av olika slag kommer att beslutas under projektets gång.

Orienteringskarta med exploateringsområdet markerat i gult, grönområde i grönt.

Orienteringskarta med exploateringsområdet markerat i gult, grönområde i grönt.

Tidigt skede

Exploateringsprojektet påbörjades i maj 2021 och är i ett tidigt skede.

Inledningsvis undersöker kommunen nu områdets förutsättningar i syfte att ta fram ett övergripande koncept för hur bebyggelse och gatustrukturer kan utformas på ett bra och effektivt sätt.

Höjder, tillfarter, siktlinjer med mera är olika aspekter som påverkar hur området kan utformas.

Konceptet får sedan ligga till grund för den detaljplan som sedan behöver tas fram och som kommer reglera hur bebyggelse och gator ska utformas.

Att ta fram en detaljplan tar normalt cirka två års tid och är en process där invånare och andra intressenter har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

När detaljplanen är klar och antagits politiskt kan gator och byggande påbörjas.

Tidplan

Enligt den tidplan som tagits fram beräknas arbetet med detaljplan ske under 2022 och 2023.

Utbyggnad av gator och allmänna platser bedöms kunna startas under 2025.

Som helhet bedöms projektet vara klart runt 2030.

Tidplanen innehåller flera osäkerheter och kan komma att justeras under projektets gång.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window