Muraren 2 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren för fastigheten Muraren 2 i centrala Eslöv önskar inreda ett befintligt gårdshus till bostad och bygga ett högre bostadshus än två våningar på sin fastighet.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva lämpligheten för en högre exploatering av bostäder inom fastigheten Muraren 2 i centrala Eslöv, än vad gällande detaljplan tillåter.

Planens läge och storlek

Planområdet är en centralt belägen fastighet i Eslöv, i korsningen Västerlånggatan/Villavägen. För närvarande finns det en bostad i två plan mot Västerlånggatan. På gården finns det ett uthus som avses inredas till bostäder. Planområdet är är cirka 482 m2. .

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 augusti 2018 § 82 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window