Med sikte på Sallerup 2.0, planprogram

Eslövs kommun vill med planprogrammet ”Med sikte på Sallerup 2.0" ta ett helhetsgrepp över området Sallerup och de närmaste omgivningarnas framtida utveckling. Visionen är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsdel som länkar ihop bostadsområdena Sallerup och Hällan. 

Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot sydost.

Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot sydost.

Planprogrammets område

Programområdet är beläget i sydvästra delen av Eslövs tätort och benämns allmänt som Sallerup. Det är ett område som består av bostäder, kollektivtrafik, handel, park, skola och förskola.

Norr om Sallerupsvägen ligger småhusområdet Hällan och nordväst om Christian Nils väg ligger småhusområdet Backarna. I det här planprogrammet finns förslag för att koppla samman områdena.

Planprogrammets avgränsning syns med röd, streckad linje

Planprogrammets avgränsning syns med röd, streckad linje

Samråd

Samrådstiden för planprogrammet Med sikte på Sallerup 2.0 var från 3 februari till den 5 april 2020. Den 25 februari höll kommunen i ett öppet samrådsmöte för allmänheten. De synpunkter som kom in under samrådstiden och kommunens kommentarer till dem finns redovisade i samrådsredogörelsen, se under Status och handlingar till höger. Samrådsredogörelsen innehåller även en sammanställning av synpunkterna som framkom under samrådsmötet samt utvärderingen av mötet.

Beslut om godkännande

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 december 2020 § 171 att inte godkänna planprogrammet för Sallerup. Handlingarna finns under rubriken Status och handlingar.

Fortsatt arbete

Kommunledningskontoret har inte fått några ytterligare uppdrag att arbeta vidare med planprogrammet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window