Med sikte på Sallerup 2.0, planprogram

Eslövs kommun vill med planprogrammet ”Med sikte på Sallerup 2.0" ta ett helhetsgrepp över området Sallerup och de närmaste omgivningarnas framtida utveckling. Visionen är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsdel som länkar ihop bostadsområdena Sallerup och Hällan. Vi vill att området ska bli mer attraktivt för olika människor med olika förutsättningar, bakgrund, livsstil, intressen, kultur och livsskede.

Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot sydost.

Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot sydost.

Planprogrammets område

Programområdet är beläget i sydvästra delen av Eslövs tätort och benämns allmänt som Sallerup. Det är ett område som består av bostäder, kollektivtrafik, handel, park, skola och förskola.

Norr om Sallerupsvägen ligger småhusområdet Hällan och nordväst om Christian Nils väg ligger småhusområdet Backarna. I det här planprogrammet kommer det att lyftas fram förslag för att koppla samman områdena.

Planprogrammets avgränsning syns med röd, streckad linje

Planprogrammets avgränsning syns med röd, streckad linje

Planprocessen

Planprocessen med ”Med sikte på Sallerup 2.0” sker med ett inledande planprogram. Alla är välkomna att lämna synpunkter på ett planprogram under samrådstiden, även du som inte bor i området. Planprogrammet skickas även till myndigheter, ledningsägare med flera för att möjliggöra ett utbyte av information och synpunkter. Efter planprogrammets samrådstid sammanställs synpunkterna. Synpunkterna kommer att redovisas med kommentarer för politiken.  Därefter följer en eller flera detaljplaner inom programområdet som går på vidare på samråd och granskning innan de antas. De detaljplanerna kommer att baseras på planprogrammet och inkomna synpunkter.

Samråd

Samrådstiden för planprogrammet ”Med sikte på Sallerup 2.0″ var från 3 februari till den 5 april 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window