Planprogram Sallerup

Eslövs kommun vill med planprogrammet ”Med sikte på Sallerup 2.0" ta ett helhetsgrepp över området Sallerup och de närmaste omgivningarnas framtida utveckling. Visionen är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsdel som länkar ihop bostadsområdena Sallerup och Hällan som därmed blir attraktivt för olika människor med olika förutsättningar, bakgrund, livsstil, intressen, kultur och livsskede.

Planprogrammets syfte

Syftet med planprogrammet ”Med sikte på Sallerup 2.0″ är att presentera ett nytt helhetsgrepp över området Sallerup och de närmaste omgivningarnas framtida utveckling. Visionen är att skapa en intressant och sammanhållen stadsdel där bostadsområdena Sallerup och Hällan länkas samman för att därigenom ”laga” och ”läka” stadsstrukturen i sydvästra Eslöv. De bärande värden i föreslagens struktur bygger på möten, variation, upplevelser och mångfald. Den nya bebyggelsen avser att tillföra nya kvaliteter i boende- och stadsmiljön samtidigt som befintliga värden behålls och förstärks. Målet är att området därmed ska bli attraktivt för olika människor med olika förutsättningar, bakgrund, livsstil, intressen, kultur och livsskede.

Illustration över ny tänkt bebyggelse längs med Sallerupsvägen med vy mot sydost.

Planprogrammets område
Programområdet är beläget i sydvästra delen av Eslövs tätort och benämns allmänt som ”Sallerup”. Det är ett område som består av bostäder, kollektivtrafik, handel, park, skola och förskola. Gränsen för var Sallerup exakt ”börjar” eller ”slutar” går att betrakta på olika sätt. Den vanligaste uppfattningen är troligen att Sallerup består av bostadsområdet söder om Sallerupsvägen och Christian Nils väg. Det finns dock även en skillnad på Gamla respektive Nya Sallerup; Gamla Sallerup infaller öster om Sockenvägen och Nya Sallerup väster om Sockenvägen.

Norr om Sallerupsvägen ligger småhusområdet Hällan och nordväst om Christian Nils väg ligger småhusområdet Backarna. I det här planprogrammet kommer det att lyftas fram förslag för att koppla samman områdena på ett bättre sätt än idag.

Planprogrammets avgränsning syns med röd, streckad linje

Planprocessen
Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd planeras under det första kvartalet 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window