Markanvisning för byggrätter Sibbarp 2:39 Marieholm

Eslövs kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder på fastigheten Sibbarp 2:39 i Marieholm.

Tävlingsområdet är en obebyggd fastighet belägen i östra delen av Marieholm. Området är planlagt för bostadsändamål i öppet byggnadssätt och planen tillåter bostäder i två våningar.

Sibbarp 2:39 är markerat på fotot.

Sibbarp 2:39 är markerat på fotot.

Tävlingens syfte är att hitta det bästa projektet för tävlingsområdet med hänsyn till kommunens vision för området, pris och genomförbarhet.

Eslövs kommun har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den intressent som vinner markanvisningstävlingen.

Marieholm

Marieholm är den nästa största orten i kommunen efter Eslöv. Sedan Pågatågen kom till orten 2016 har intresset ökat för att flytta till Marieholm.

Marieholm växte fram sedan Eslövs–Landskrona järnväg invigdes 1865 med en station i Marieholm. Sedan järnvägen åter kom till byn 2016 upplever Marieholm en ny blomstring och behovet av bostäder ökar.

Marieholm har drygt 1 700 invånare (årsskiftet 2020/2021).

I Marieholm finns Mariebo förskola och Sibbebo förskola, båda med fyra avdelningar. Marieskolan har idag cirka 200 elever fördelade på årskurs F–6 samt fritidshem med fyra avdelningar. Efter ombyggnad 2021 kommer skolan att ha plats för två parallellklasser per årskurs, mot nuvarande en. Marieholms bibliotek ligger i anslutning till Marieskolan.

I Marieholm finns livsmedelsaffär, närbutik, restauranger och bensinstation. Arbetet med att utveckla Yllefabriken och dess område pågår.

Sommaröppna Marieholmsbadet är ett omtyckt friluftsbad med en 25-metersbassäng med hopptorn och en plaskbassäng för de minsta barnen.

Hållbart växande

Marieholms kulturmiljö ger byn karaktär och tidsdjup. Ta del av den kulturmiljöinventering som genomförts i Marieholm 2020-2021.

I översiktsplanen Eslöv 2035 uttrycker kommunen sin framtida målbild och dess långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas hållbart.

Tävlingens upplägg

Markanvisningstävlingen utgörs av ett öppet anbudsförfarande där alla intressenter har möjlighet att lämna in tävlingsbidrag och ansöka om markanvisning.

Ansökan och tävlingsbidrag skickas in via kommunens e-tjänst. När förslagstiden gått ut kommer kommunen att utvärdera de inkomna förslagen enligt bedömningskriterierna nedan.

Beslut om vinnare tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den byggaktör som lämnat in det förslag som kommunen anser är det bästa utifrån kommunens vision för området, pris och genomförbarhet kommer erbjudas att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen.

Vinnaren erbjuds att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen som ger en ensamrätt att under ett (1) år med givna villkor förhandla med kommunen om ett markköp.

När bygglov har beviljats i enlighet med det inlämnade tävlingsbidraget säljs markanvisningsområdet till vinnare.

Bebyggelsen ska vara färdigställd inom ett och ett halvt år från det att bygglov beviljas.

Ladda ner det fullständiga tävlingsprogrammet här.

Inlämning

Sista dagen för inlämning av tävlingsförslag var den 28 februari 2022. Förslageten bearbetas under mars månad och vinnare utses i april.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window