Markanvisning för byggrätter på Föreningstorget

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.    

Eslövs kommun har bjudit in till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget. Tävlingsområdet utgör ett nytt kvarter för bostäder och centrumverksamhet. I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och meningen är att torget ska utvecklas till ett nytt kvarter med bostäder och centrumverksamhet samt ett torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken.

Den 8 mars var sista dag för intresserade exploatörer att lämna in intresseanmälan och markanvisningen har nu gått in i nästa fas där de inkomna förslagen ska utvärderas.

Tävlingens upplägg

Tävlingen är uppdelad i två steg. Steg 1 är en öppen intresseanmälan. Syftet är att få in intressanta och starka koncept där en eller flera intressenter samarbetar kring en helhetslösning. Konceptet kan lämnas in för hela tävlingsområdet eller del av området. Intressenterna lämnar in en konceptbeskrivning och ett anbud där priset för byggrätten ska anges. Eslövs kommun kommer att välja ut tre till fem intressenter som uppfyller kommunens krav och som presenterar de bästa koncepten.

I steg 2 kommer de intressenter som gått vidare från steg 1 att få utveckla sina koncept och lämna in sina färdiga tävlingsbidrag. Eslövs kommun kommer att utse en vinnare bland de inkomna bidragen och ett markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan vinnaren och Eslövs kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window