Detaljplan för del av Eslöv 53:4 i Eslöv; Bygelvägen och Solvägen/Apelvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på befintliga parkeringsplatser, parkeringsplatsen vid Bygelvägen och parkeringsplatsen vid korsningen Solvägen/Apelvägen på väster i Eslöv.

Planens läge
Detaljplanen består av två separata planområden på den västra delen av Eslövs tätort, belägna dels vid Bygelvägen och dels vid korsningen Solvägen/Allmogevägen på väster. Planområdets totala areal utgör cirka 2400 m2. Planområdet vid Bygelvägen: 1300 m2 och planområdet vid Solvägen/Allmogevägen; 1100 m2. Planområdet omfattar del av fastigheten Eslöv 53:4 som ägs av Eslövs kommun. Angränsande fastigheter är kommunal- och privatägda.

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på befintliga parkeringsplatser. Kommunledningskontoret bedömer att den nuvarande användningen för planlagda ytor ej nyttjas fullt ut och att funktionen är möjlig att tillgodose i intilliggande gator. Planen möjliggör småhusbebyggelse likt övrig bebyggelse i närområdet. Upplåtelseform kommer att avgöras då detaljplanen vunnit laga kraft.

Planprocessen
Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter sker ett så kallat granskningsförfarande innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Detaljplan för del av Eslöv 53:4 i Eslöv; Bygelvägen och Solvägen/Apelvägen som antogs den 2019-03-05 av kommunstyrelse är överklagad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window