Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, detaljplan

Förslag på 56 lägenheter i Gårdstånga med närhet till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Brunnshög

Detaljplanens syfte och läge

I och med upprättandet av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Brunnshög förväntas efterfrågan på bostäder att öka i närområdet till Lund. Gårdstånga ligger cirka 7 kilometer från Brunnshög.

Karta med alla detaljplaner.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i anslutning till Gårdstånga. Planförslaget föreslår 56 lägenheter, mellan Flyingevägen och väg 104. Området utgörs idag av jordbruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet är cirka 31 000 kvm och omfattar fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. Fastigheterna är privat ägda.

Det aktuella området sett från vägen

Planförslaget ligger i en sluttande terräng och tar avstamp i platsens karaktär med traditionella husvolymer med branta sadeltak. Målsättningen är att skapa en trevlig variation av huslängor med gårdsbildningar. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan Eslöv 2035.

Vy över det aktuella området

Planprocessen

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2020 § 113 att skicka detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga på samråd. Samrådstiden är 1 oktober–30 november 2020.

Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Stadshusets foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag till fredag kl 08.00-16.30. Eslövs stadsbibliotek, Norregatan 9 i Eslöv, måndag till torsdag kl 10.00-19.00, fredag kl 10.00-18.00 och lördag kl 10.00-14.00. Flyinge bibliotek, Pilevägen 9 i Flyinge, måndag och onsdag kl 15.00-19.00, torsdag kl 10.00-12.00.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 30 november 2020 till: Kommunledningskontoret, Eslövs Kommun, 241 80 Eslöv eller via e-tjänsten som finns här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window