Föreningstorget, markanvisning

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 700 nya bostäder i Eslöv.    

En markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget utlystes i januari 2019 och det vinnande bidraget presenterades i oktober 2019. Tävlingsområdet utgör ett nytt kvarter för bostäder och centrumverksamhet.

Översiktsbild av bebyggelsen på Föreningstorget. Gestaltningen av torgytan är kommunens ansvar och den kommer inte att se ut som i GBJ:s förslag. Till exempel planeras inga parkeringar på torgytan och det kommer att finnas en nätstation i sydvästra hörnet. Hur torget kommer att se ut vet vi först när projekteringen för detta är klar. Illustration: GBJ Bygg.

Översiktsbild av bebyggelsen på Föreningstorget. Gestaltningen av torgytan är kommunens ansvar och den kommer inte att se ut som i GBJ:s förslag. Till exempel planeras inga parkeringar på torgytan och det kommer att finnas en nätstation i sydvästra hörnet. Hur torget kommer att se ut vet vi först när projekteringen för detta är klar. Illustration: GBJ Bygg.

Tio olika bidrag

Tio olika företag från hela landet lämnade in bidrag markanvisningstävlingen. Tävlingen omfattade hela det nya kvarteret för bostäder och centrumverksamhet på Föreningstorget, undantaget själva torgytan.

Fem av förslagen gick vidare och valdes ut att lämna in färdiga tävlingsbidrag.

Enhälligt val av juryn

En enig jury valde ut bidraget från GBJ Bostadsutveckling som vinnare. Ett förslag som även kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till.

Se det vinnande bidraget här!

Arkitekterna Ilyas Awash och Pontus Möller, Per Sandberg GBJ Bygg, Åsa Simonsson, tillväxtchef, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförnde, Madeleine Atlas, ledamot KSAU och nämndsordförande Bengt Andersson.

Arkitekterna Ilyas Awash och Pontus Möller, Per Sandberg GBJ Bostadsutveckling AB, Åsa Simonsson, tillväxtchef, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Madeleine Atlas, ledamot KSAU och nämndsordförande Bengt Andersson.

Avtal och bygglov

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna markanvisningsavtalet i juni 2020. Under markanvisningstiden pågår projekteringsprocessen hos GBJ.

Våren 2021 inkom GBJ med en förfrågan om att göra ändringar i det vinnande bidraget. Ändringarna godkändes inte och Kommunledningskontoret fick i uppdrag att förhandla med bolaget om mindre ändringar, vilka parterna kom överens om i september 2021.

GBJ planerar att söka bygglov vintern 2021/2022.

Bostadskvarteret öppnar upp mot torgytan med en semioffentlig plats som inbjuder till vistelse. Illustration: GBJ Bygg.

Bostadskvarteret öppnar upp mot torgytan med en semioffentlig plats som inbjuder till vistelse. Illustration: GBJ Bygg.

Innergården. Illustration GBJ Bygg.

Innergården. Illustration GBJ Bygg.

Seniorbostäder i etapp 2

I markanvisningen var kommunen tydlig med att man gärna såg att det – förutom bostadsrätter – även skulle byggas bostäder för äldre i form av ett trygghetsboende eller ett seniorboende. GBJ anger i sitt vinnande bidrag att västra byggnaden blir bostäder som riktar sig till äldre. Dessa bostäder byggs i etapp 2.

Närheten till Karidal gör detta boende mycket intressant för våra äldre medborgare. Vi är mycket glada över att det byggs ännu ett seniorboende i Eslöv, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Parkering under jord

Diskussionerna har bland annat handlat om parkeringsplatserna i källarplanet. Här ville GBJ gå ner till 60 platser efter det ursprungliga förslaget 70 platser. Nu har parterna enats om 64–67 platser.

Eftersom källarplanet inte byggs ut under den västra byggnaden, kommer boende i detta hus inte att kunna ta sig ner till parkeringsgaraget via hiss i egen byggnad. För att förbättra tillgängligheten till garaget har även det norra trapphuset i den västra byggnaden gjorts genomgående.

Takmiljön

Promenadslingor på taket i det ursprungliga förslaget var svåra att förverkliga på grund av brandskydd och utrymningsvägar. Marknadsundersökningen som bolaget låtit genomföra visar också att de potentiella köparna prioriterar en högre standard i lägenheterna framför att bekosta beträdbara ytor på taket.

Istället för promenadslingor anläggs sedumtak. Sedum är detsamma som fetknoppsväxter, vilka är oerhört torktåliga. Det är både bättre för miljön att utöka grönytorna i samhället, samtidigt som det underlättar för dagvattenhanteringen, det vill säga att regn sugs upp av marken på taket.

Det kommer även att planteras buskar på några platser där det är mer jord. Sammanlagt kommer takterrassen att omfatta 500 kvadratmeter.

Hör av huset i kvällsljus och med fasadbelysning. Några människor vid huset, två bilar på omkringliggande gator.

Så kommer det att se ut med fasadbelysning och glasade balkonger.

Tegelfasad

Fasaden kommer huvudsakligen att utföras i tegel. Mot innergården används cementskivor. En stor ramp ut mot torget mjukas nu upp av en intressantare gestaltning med växtlighet och sittplatser.

Burspråk och fasadbelysning

Kommunen efterfrågade också ytterligare detaljer kring burspråk och fasader, vilket nu tillgodosetts med detaljeringen i fasaden i det nordvästra hörnet. Det blir också burspråk i corténstål (stål som rostar långsammare än vanligt stål), liksom fasadbelysning.

Ljust och inbjudande

En annan detalj är att det blir en hörnavskärning i två våningar istället för en. Detta öppnar upp hörnet så att det blir ljust och inbjudande.

Eslövsborna månar om Föreningstorget med sitt utmärkta läge mitt i stan. Vi har därför lagt stor vikt vid gestaltningen, så att det ska se fint ut för alla Eslövsbor. Att vi nu är överens med GBJ och byggnationen kan påbörjas är mycket glädjande, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window