Fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren vill bygga nya bostäder på fastigheten Dannemannen i Eslöv .

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten att uppföra gatumark, parkmark, bostäder, förskola och vård på fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37. På fastigheterna finns det två förskolor och vårdlokaler. Området är planlagt sedan tidigare men gällande detaljplan överensstämmer inte med den sökandes intressen.

Planens läge

Fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 är belägen i västra Eslöv och avgränsas i norr av Halabacken, i väster av Kronovägen, i söder av Odengatan och i öster av Bondevägen, en kommunal och två privata fastigheter.

Planområdets totala areal utgör cirka 37 000 m2 och omfattar fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37. Fastighetsägare är Brinova AB.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 oktober 2020 § 146 att skicka detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv på samråd. Samrådstiden är 2020-11-13 – 2020-12-13.

Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Stadshusets foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag till fredag kl 08.00-16.30. Eslövs stadsbibliotek, Norregatan 9 i Eslöv, måndag till torsdag kl 10.00-19.00, fredag kl 10.00-18.00 och lördag kl 10.00-14.00.

Synpunkter på planförslaget lämnas senast den 2020-12-13 via e-tjänst

Lämna synpunkt på detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv

eller till: Kommunledningskontoret, Eslövs Kommun, 241 80 Eslöv. Handlingarna finns under rubriken Status och handlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window