Fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren vill bygga nya bostäder på fastigheten Dannemannen i Eslöv .

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten att uppföra gatumark, parkmark, bostäder, förskola och vård på fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37. På fastigheterna finns det två förskolor och vårdlokaler. Området är planlagt sedan tidigare men gällande detaljplan överensstämmer inte med den sökandes intressen.

Planens läge

Fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 är belägen i västra Eslöv och avgränsas i norr av Halabacken, i väster av Kronovägen, i söder av Odengatan och i öster av Bondevägen, en kommunal och två privata fastigheter.

Planområdets totala areal utgör cirka 37 000 m2 och omfattar fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37. Fastighetsägare är Brinova AB.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd. Samrådstiden var 2020-11-13 – 2021-01-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window