Fastigheterna Äspingen 1 och 2 samt del av Eslöv 52:14 i Eslöv, detaljplan

Lidl vill bygga en livsmedelsbutik vid Bergarondellen i nära anslutning till Flygstadens handelsområde.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen för Äspingen 1 med flera är att möjliggöra för ett uppförande av en Lidl butik intill väg 17/113 nära handelsområdet Flygstaden vid Bergarondellen i östra Eslöv. Syftet är också att bevara befintlig märgelgrav i området och att dagvatten ska fördröjas inom området. För planområdet finns en gällande detaljplan från 1999.

Planens läge och storlek

Området är 9 000 kvm  stort och är beläget i östra Eslöv, vid Bergarondellen, cirka 1,5 kilometer från Stora Torg i centrala Eslöv. Fastigheterna består idag av en gammal biltvätt, en däckservice och mindre kontorsverksamheter samt åkermark med en tillhörande märgelgrav.

Lidl Sverige KB har förvärvat fastigheterna inom planområdet för att uppföra en ny butik i Eslöv. Planförslaget möjliggör för ett uppförande av en butik med tillhörande parkeringar och en infart från Lidängsvägen. Förslaget skyddar befintlig märgelgrav inom området och säkerställer att dagvatten fördröjs inom kvartersmark.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window