Fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd, detaljplan

ICA nära i Löberöd vill bygga ut affärsbyggnaden för att klara kundunderlaget och kunna förbättra varumottagningslogistiken.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en tillbyggnad av ICA nära i Löberöd.

Planens läge

Karta med planuppdrag på Ölycke 1:228

Karta med alla detaljplaner

Planområdet ligger i Löberöds centrum på den östra sidan om Gamla torget och omfattar fastigheten Ölycke 1:228 som är drygt 2100 kvm stor. Nuvarande ICA affär upptar cirka 600 kvm av ytan och är fördelad på två byggnadskroppar.

ICA affären sett från Gamla torget.

ICA affären sett från Gamla torget.

Byggnaden i korsningen Hörbyvägen/Gamla torget är den äldsta bebyggelsen på fastigheten. Troligtvis uppkom den i samband med att Löberöd växte fram efter att Ystad-Eslövs järnväg anlades 1866 och stationen i Löberöd byggts. Den har dock blivit tillbyggd i tre omgångar fram tills att den senaste tillbyggnaden i gult tegel uppfördes.

Där den senaste tillbyggnaden uppfördes låg tidigare Löberöds hotell. Hotellet byggdes 1885 och revs 1978 och på platsen byggdes den nya delen av ICA affären

I bakgrunden syns Löberöds tidigare hotell sett från torget. Foto: Fotoarkivet KG Pressfoto

I bakgrunden syns Löberöds tidigare hotell sett från torget.
Foto: Fotoarkivet KG Pressfoto

Parkering till handelsverksamheten finns inom fastigheten på baksidan av mataffären. På baksidan finns även en grönyta som består av en gräsmatta. Längs med fastighetsgränsen vid Lilla Tvärgatan finns en rad med buskar och en björkallé.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 13 april 2021 § 46 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window