Fastigheten Mörten 27 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren vill göra det möjligt att bedriva friskvårdsverksamhet i befintlig byggnad på fastigheten och även bibehålla uthyrningen av lagerlokaler.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att skapa en mer mångfunktionell användning av fastigheten så den kan användas för flera olika ändamål.

Planens läge och storlek

Planområdet ligger i östra Eslöv vid Åkermans väg och omfattar fastigheten Mörten 27 som är ca 14 600 m2 stor. Fastigheten ingår i det område som tidigare tillhörde Åkermans, som fanns i området fram till år 1999. Enligt information från sökande nyttjades aktuell fastighet som svetsverkstad för Åkermans verksamhet.

Fastigheten Mörten 27 har under de senaste 10 åren till störst del använts som lager till Blomsterbergs Möbler. Övriga delar av fastigheten har fastighetsägaren hyrt ut till andra hyresgäster, varav merparten har hyrts ut till Friskis och Svettis som bedriver friskvårdsverksamhet i byggnaden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 10 juni 2020 ett nytt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnaden för att möjliggöra för friskvårdsverksamhet. Det tidsbegränsade bygglovet är beviljat till och med 13 maj 2024 och därefter kan inga ytterligare tidsbegränsade bygglov beviljas för fastigheten.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 mars 2022 § 20 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window