Falken 10 i Eslöv, detaljplan

Tegelbyggnaden på Vasagatan i centrala Eslöv, en gång tiden Santessons skofabrik, kan bli bostäder.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva lämpligheten att ändra användning från industriändamål till bostadsändamål inom fastigheten Falken 10. Gällande detaljplan tillåter idag endast småindustri.

Under första halvan av 1900-talet låg Santessons skofabrik här. Det tillverkades skor av god kvalitet att självaste Kung Gustav V köpte sina skor härifrån. 1956 lades fabriken ned. Byggnaden är idag tom.

Fastigheten Falken 10

Planens läge och storlek

Planområdet ligger i östra Eslöv, korsningen Kvarngatan/Vasagatan. Fastigheten är knappt 1200 m2 stor och är idag taxerad som en industri- och lagerenhet.  På fastigheten står en äldre industribyggnad i tre våningar. Byggnaden byggdes som en skofabrik, men står idag tom. Fastigheten är privatägd.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Detaljplan överklagad

Detaljplanen för Falken 10, i Eslöv, Eslövs kommun är överklagad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window