Sallerup 50:18 i Eslöv, detaljplan

På fastigheten Sallerup 50:18 bedrevs det tidigare en handelsträdgård som säkert många Eslövsbor har besökt. Idag är verksamheten nedlagd och handelsträdgården riven.  Fastighetsägaren vill skapa ett attraktivt boende mellan stad och land och vill därför att området styckas av i sju mindre villatomter.

Storlek och läge

Planområdet är cirka 7800 kvm stort och ligger i sydvästra Eslöv, korsningen Virkevägen/Västra Sallerups byaväg.

Karta med alla detaljplaner.

Vy över planområdet från Virkevägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder på fastigheten Sallerup 50:18 i Eslöv där det tidigare har varit en handelsträdgård. Detaljplaneförslaget innehåller sju nya villafastigheter med enfamiljshus. Planområdet är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Fastigheten är privatägd.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna underrättelse.

Beslut om antagande

Kommunstyrelsen beslutade den 17 januari 2023 § 8 att anta Detaljplan för Sallerup 50:18, i Eslöv, Eslövs kommun. Beslutet att anta en detaljplan får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning. Överklagandet ska vara skriftligt. Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast 2023-02-13. Handlingarna finns under rubriken Status och handlingar, Beslut om antagande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window