Ny förskola i södra Stehag – Blåsippan

Behovet av förskoleplatser i Stehag har ökat och därmed skapat ett behov av en till en förskola, vilken kommer att ligga i södra delen av Stehag.

Vad ska byggas?

Eslövs kommun kommer att bygga en förskola med sex avdelningar som tillsammans kan ta emot 105 barn. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor.
Den nya förskolan kommer att ligga ca 700 meter från Stehags pågatågsstation.
Förskolan är upphandlad via SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) ramavtal för förskolor. Ramavtalet gör att kommuner kan bygga förskolor med hög kvalitet till lägre kostnader jämfört med unikt projekterade förskolor. I och med att byggnaderna redan är projekterade och sparar kommunen både tid och resurser. Självklart kan byggnaderna anpassas till lokala behov.

Upphandlingen har från SKR:s sida genomförts med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål.

Hur går det nu?

I höstas upptäckte markentreprenören föroreningar i marken. Marken håller nu på att saneras för att få bort allt som inte ska vara där. Troligen kostar saneringen runt 4 Mkr.

Budgeten för förskolan är 42 Mkr.

Rendering av den nya förskolan i Stehag

Detaljplanens bakgrund, syfte och läge

Orienteringskarta för planområdet. Planområdet är beläget inom röd heldragen cirkel.

I dagsläget finns fyra befintliga förskolor i Stehag som alla är belägna på den norra sidan om järnvägen. Detaljplanen möjliggör uppförandet av en förskola på ett strategiskt läge i orten, söder om järnvägen. Fastigheten Stehag 5:80 är i gällande detaljplan planlagd för förskoleverksamhet men ytan behövdes utökas tillsammans med tillåten byggrätt. Därför har Eslövs kommun tagit fram en ny detaljplan som omfattar fastigheten Stehag 5:80 och del av den större fastigheten Värlinge 11:26. Området ska i första hand användas för förskoleverksamhet, men flexibiliteten i användningsbestämmelsen innebär att ytan även skulle kunna användas för annan skolverksamhet om behovet uppstår i framtiden.

Karta med alla detaljplaner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window