Ny förskola i södra Stehag

Behovet av förskoleplatser i Stehag har ökat och därmed skapat ett behov av ytterligare en förskola i orten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skolverksamhet inom fastigheten Stehag 5:80 och en del av Värlinge 11:26 i Stehag.

Planens bakgrund, syfte och läge

I dagsläget finns fyra befintliga förskolor i Stehag som samtliga är belägna på den norra sidan om järnvägen. Detaljplanen möjliggör uppförandet av en förskola på ett strategiskt läge i orten, söder om järnvägen. Fastigheten Stehag 5:80 är i gällande detaljplan planlagd för förskoleverksamhet men ytan behövs utökas tillsammans med tillåten byggrätt. Därför har en ny detaljplan tagits fram som omfattar fastigheten Stehag 5:80 och del av den större fastigheten Värlinge 11:26. Planområdet avses i första hand nyttjas för förskoleverksamhet, men flexibiliteten i användningsbestämmelsen innebär att området också kan användas för annan skolverksamhet om behovet uppstår i framtiden.

Planområdet är beläget i den södra delen av tätorten Stehag, cirka 700 meter från Stehags tågstation. Planområdet avgränsas av Kornvägen i väster, av Rapsvägen i söder och av naturmark i norr och öster. Planområdet har en areal på cirka 5500 m².

Karta med alla detaljplaner.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Detaljplanen är antagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window