Detaljplan för Rådjuret 1 med flera i Eslöv

I samband med bygget av Marieholmsbanan (järnvägen), flyttades ledningar i marken i kvarteret Rådjuret. Det påverkar var husen som är tänkt byggas och vara fyra till åtta våningar höga, skall ligga. Därför måste den ursprungliga detaljplanen ändras.    

Planens läge och syfte
Kvarteret Rådjuret ligger i centrala delen av Eslöv, cirka 500 meter nordväst om stationen. Planområdet är cirka 16000 m2 stort. Området ligger mellan före detta polishuset vid Föreningstorget och Marieholmsbanan (järnvägen). I öst och väst gränsar området till Smålandsvägen och Norregatan. Marken ägs till största del av BA bygg och fastighets AB och en mindre del av Eslövs kommun.

Syftet med detaljplanen är att ändra i detaljplanen var husen som skall byggas skall ligga och att möjliggöra drygt tvåhundra lägenheter kan uppföras i fyra till åtta våningar höga hus, kring två gårdar. Ändringen av detaljplanen görs på grund av att ledningar i marken flyttades i kvarteret i samband med bygget av Marieholmsbanan.

Planprocessen
Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Detaljplan för Rådjuret 1 med flera i Eslöv, antogs 2019-06-17 av kommunfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window