Detaljplan för Harlösa 44:226 i Harlösa, Eslövs kommun

En ändring av detaljplanen som möjliggör att fastigheten Harlösa 44:226 i Harlösa får ett permanent bygglov för lägenheterna i Harlösas gamla stationsbyggnad.

Planens läge och syfte

På fastigheten Harlösa 44:226 ligger Harlösas gamla stationsbyggnad. I stationsbyggnadens bottenvåning inryms Harlösa bibliotek och på plan två och tre finns två inredda bostadslägenheter. Fastigheten ligger i södra delen av byn och är cirka 2000 m2 stor. Eslövs Bostads AB, som är fastighetsägare, önskar upprätta detaljplan som möjliggör permanent bygglov för de inredda lägenheterna i den gamla stationsbyggnaden, som idag saknar bygglov.

Stationsbyggnaden norra fasad

Stationsbyggnaden södra fasad

Kommunledningskontoret har i samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett samrådsförslag. Det stora arbetet har legat i att säkra stationsbyggnadens kulturhistoriska värden, att förstå riksintresseområdet för försvaret och utifrån dessa två intressen finna en lämplig användning.

Kulturmiljö och historik

Harlösa station ritades av Einar Sahlén år 1905 och invigdes i februari 1906 i närvaro av prins Gustaf Adolf. Utformningen skiljer sig från många av landets järnvägsstationer och det har spekulerats i att detta var för att godsägaren Hans Toll ville imponera på den ryske tsaren som skulle besöka hans gods Hjularöd. Men troligare är att han ville ha en unik och pampig station liksom slottet som han byggt om bara några år tidigare.

Det var flera järnvägsföretag som trafikerade och använde stationen. Järnvägstrafiken blev efterhand allt mer olönsam och den nionde juni 1955 lämnade det sista tåget Harlösa station. Stationen övertogs därefter av SJ:s skolverksamhet. Under denna tid gjordes en rad förvanskande ändringar av byggnaden. SJ-skolan lades ner 1982 och därefter kom stationen i Eslövs kommuns ägo. Biblioteket inrättades i bottenvåningen 1985 och då revs en del väggar och planlösningen ändrades. 1988 antogs en ny detaljplan för stationshuset och det gamla spårområdet, som föreslogs bebyggas med nya bostäder.

Mycket av det som förvanskats under mitten på 1900-talet återställdes under 1990-talet och 2000-talet. Under 2006 renoverades byggnaden och två lägenheter i etage inrättades på plan två.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd för att därefter skickas på ett så kallat granskningsförfarande innan detaljplanen antas av Eslövs kommun. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window