Detaljplan för Gjutaren 10 i Eslöv

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att på fastigheten Gjutaren 10 vid Stora torg i Eslöv, uppföra ett högre bostadshus med centrumverksamheter än det befintliga. I folkmun kallas fastigheten för "pinnen".

Planens läge
Fastigheten Gjutaren 10 ligger längs Stora torgs norra sida i centrala Eslöv. Fastigheten är cirka 300 m2 stor och ägs av Bert Anderssons Bygg AB.

Illustration på volym och möjlig fasadgestaltning, framtagen av Nesso arkitekter

Planens syfte
Planens syftet är att pröva lämpligheten att på fastigheten Gjutaren 10 uppföra ett högre bostadshus med centrumverksamheter i bottenvåningen. Planförslaget innebär en förtätning av stadskärnan, med en nio våningar hög byggnad mot Stora torg. Byggnaden blir 2010-talets avtryck i stadsmiljön runt Stora torg.

Byggnaden ska byggas samman med angränsande byggnader för att stärka och tydliggöra torget. Stora torg ska omslutas av hela fasadliv, då rumsligheten har stor betydelse för upplevelsen av torget. Bottenvåningen ska rymma centrumlokal för att tydliggöra det offentliga rummet och stärka stadskärnan.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning innan beslut om att anta detaljplanen. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window