Fastigheterna Östra Gårdstånga 17:1 och del av Östra Gårdstånga 19:1 i Flyinge, detaljplan

Det finns ett stort intresse för bostäder i Flyinge. Den här detaljplanen prövar om det är lämpligt att bygga cirka 30 villor samt att göra ett mindre park/naturområde i ett område som ligger i ett villakvarter i centrala Flyinge. 

Storlek och läge

Planområdet är ca 28 000 m2 och ansluter till Tulpanvägen och Körsbärsvägen i centrala Flyinge. Strax norr om planområdet ligger förskolan Häggebo. Planområdet omfattar fastigheten Östra Gårdstånga 17:1 som har en privat ägare och del av Östra Gårdsstånga 19:1 som ägs av Eslövs kommun.

Karta med alla detaljplaner.

Fotografi över planområdet. Fotografiet är taget i planområdets östra del och blickar ut mot väster.

Fotografi över planområdet. Fotografiet är taget i planområdets östra del och blickar ut mot väster.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga Östra Gårdsstånga 17:1 och del av Östra Gårdsstånga 19:1 för bostadsändamål. Syftet är också att planlägga ett mindre naturområde med möjlighet att fördröja dagvatten. Den planerade bebyggelsen är ett förtätningsprojekt i Flyinge som möjliggör bostäder med korta avstånd till viktiga målpunkter. Flyinge har haft en hög befolkningstillväxt och behovet av fler bostäder har därmed också ökat.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window