Detaljplan för Färgaren 8 och Färgaren 19 i Eslöv kommun

Ny plan möjliggör nya bostadshus i kvarteret Färgaren i centrala Eslöv.

Planens läge och syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostashus upp till sju våningar i centrala Eslöv. Planområdet är 4300 m2, inramas av Södergatan, Bryggaregatan och Kanalgatan, och används idag som parkering. Färgaren 8 är en avgiftsbelag besöksparkering och Färgaren 19 är en boendeparkering. Den planerade bebyggelsen ingår i ett förtätningsprojekt i centrala Eslöv som skall möjliggöra byggande av bostäder och handel med korta avstånd till viktiga målpunkter i centrala Eslöv som till exempel järnvägsstationen. Behovet av bostäder med varierande lägenhetsstorlekar i centrala Eslöv är stort. Genom att bebygga lucktomter i den befintlig strukturen verkar kommunen för en hållbar stadsutveckling genom att inte bygga på åkermark.

Färgaren 8 ägs av Skansporten Fastighetsförvaltning AB och Färgaren 19 ägs av Eslövs Bostads AB (Ebo).

Färgaren 8 och 19

Granskning
Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Detaljplan för Färgaren 8 och Färgaren 19 i Eslöv kommun som antogs den 2019-06-04 av Eslövs kommunstyrelse är överklagad till Mark och Miljödomstolen i Växjö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window