Detaljplan för del av Stehag 37:6 och del av Hassle 4:70 i Stehag

Planförslaget möjliggör för den privata förskolan Torsholken, som har funnits där sedan 1994, att få ett permanent bygglov så att verksamheten kan fortsätta. Förlaget möjliggör fortsatt verksamhet och utveckling av området som en mötesplats där olika aktiviteter utgör kärnan för möten.

Planens läge

Planområdet ligger i östra delen av Stehag, nordost om stationen och norr om järnvägen (Södra stambanan), i Eslövs kommun. Planområdet omges dels av park/natur och dels av handel- och industriverksamheter. Planområdet är drygt ett hektar stort och omfattar del av fastigheten Stehag 37:6 som är privatägd och del av Hassle 4:70 som ägs av Eslövs kommun.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera användningen till skoländamål så att nuvarande förskola kan fortsätta sin verksamhet. Planen syftar även till att övrig nuvarande användning ska tillåtas samt att möjliggöra för en utveckling av området för både skola och aktivitetspark. Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. Detaljplanen var på samråd under perioden 2018-05-24 – 2018-06-21 och efter samrådet reviderades planförslaget och en samrådsredogörelse upprättades.

Granskning

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter sker ett så kallat granskningsförfarande innan detaljplanen antas. Samråd syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Granskningstiden är 2018-10-25–2018-11-16.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window