Detaljplan för del av Hangaren 1 i Flygstaden, Eslöv

Ny plan som möjliggör för drivmedelsförsäljning inklusive biltvätt på Flygstaden.

Planens läge och syfte
Planområdet är beläget i den östra delen av Eslövs tätort, ca 1,5 km från centrum, i anslutning till Flygstaden, ett externt handelsområde intill väg 113 och 17 samt Eslövs flygplats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning inklusive biltvätt. Planområdet är cirka 2000 kvm stort.

Orienteringskarta för planområdet. Röd ring markerar planområdet.

Planprocessen 
Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window