Del av fastigheten 53:1, Svalövsvägen i Eslöv, detaljplan

Planförslaget möjliggör för bostadsbebyggelse på en yta som tidigare bland annat har använts för lekplatsändamål.

Planens läge och syft

Planområdet är beläget på Fridasro i den västra delen av Eslövs tätort och består av en gräsyta söder om Svalövsvägen.  Det har tidigare legat en lekplats på planområdet som avvecklades för cirka 10 år sedan. Detaljplanen syftar till en komplettering av den befintliga bebyggelsen vid Svalövsvägen med bostäder.

Karta med alla detaljplaner.

Samråd

Planprocessen sker med ett begränsat förfarande. Det innebär att om samtliga inom samrådskretsen godkänner upprättade samrådshandlingar så kan detaljplanen antas av kommunstyrelsen i Eslövs kommun.

Samrådstiden är 2016-09-28 – 2016-10-24.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window