Billinge 17:37, del av Billinge 17:3 m.fl. i Billinge, detaljplan

Kraftringen Nät AB genomför förändringar i elnätet vilket innebär att en fördelningsstation i Billinge behöver byggas om.

Storlek och läge

Planområdet ligger öster om Röstångavägen i norra delen av Billinge, i höjd med Måns Andreas väg. Planområdet angränsar till åkermark i öster och omges i övrigt av en parkeringsplats samt industri- och bostadsfastigheter. Planområdet är cirka 600 m2 stort och omfattar fastigheterna Billinge 17:37, del av Billinge S:1, del av Billinge 17:18 samt del av Billinge 17:3.

Karta med alla detaljplaner.

Befintlig transformatorstation, Röstångavägen till vänster i bilden.

Befintlig transformatorstation, Röstångavägen till vänster i bilden.

Bakgrund

Kraftringen Nät AB genomför stora förändringar i elnätet. I Billinge krävs en förnyelse av fördelningsstationen då den är föråldrad. För att kunna förnya anläggningen behövs ett större område för transformatorstationen. Detta innebär att det krävs mer markyta än vad som är planlagt idag.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökad byggrätt för transformatorstation genom att planlägga ytterligare mark för ändamålet.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window