Detaljplan – ändring för del av stadsplan för kv. 20 Snickaren i Eslöv, Eslövs kommun

Ändring som möjliggör att fastighet Snickaren 17, som ligger i korsningen Bäckavägen/Spolegatan, kan bli fem våningar istället för fyra våningar.

Planens läge och syfte

Detaljplanen för kv. 20 Snickaren syftar till att möjliggöra bostäder i upp till fem våningar för del av Stadsplan för kv. Snickaren 20. Befintlig stadsplan möjliggör endast bebyggelse upp till fyra våningar. Detaljplanen kommer även att möjliggöra mindre handelsfunktioner i bottenvåning. Enligt exploatör är även ambitionen att installera hiss och att renovera fastigheten.

Planområdet är 1 380 m2 stort och omfattar del av fastigheten Snickaren 17 som ägs av BA Bygg. Snickaren 17 ligger i korsningen Bäckavägen/Spolegatan.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd för att därefter skickas på ett så kallat granskningsförfarande innan detaljplanen antas av Eslövs kommun. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Detaljplan för Ändring för del av Stadsplan för Kv. 20 Snickaren som antogs av Eslövs Kommunstyrelse 2018-10-30 är överklagad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window