Del av Örnen 4 i Eslöv, detaljplan

I Eslöv arbetas det med att utveckla och förnya området öster om järnvägen. En av de viktigaste delarna i denna omvandling är området kring Lagerhuset och Spritfabriken, det så kallade Engson-området.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att restaurera området genom att möjliggöra för cirka 200 bostäder och centrumfunktioner. Gällande detaljplan S115, antagen 1963, tillåter industri i en våning och med en maximal byggnadshöjd på 12 meter. För att kunna omvandla det aktuella området till bostäder krävs en ny detaljplan. En förtätning och stadsomvandling av östra Eslövs centrala delar stämmer väl överens med kommunens ambitioner i området.

Flygfoto över området och omgivning

Planens storlek och läge

Planområdet är cirka 12 000 kvm stort och omfattar halva fastigheten Örnen 4, som ligger mellan det gamla industrispåret och Järnvägsgatan, snett bredvid Spritfabriken i östra Eslöv. I folkmun kallas området för Engson-området. Området ägs av Eslövs bostad AB. Plansituationen i området är komplex med järnväg, bostäder, icke störande småindustri, handel och centrumverksamheter.

Planområdets nuvarande bebyggelse har tillkommit från 1930-talet och framåt och var i alla delar uppförda på mitten av 1970-talet. Ursprungligen användes byggnaderna för Carl Engstöms verksamhet och har sedan, i Eslövs industri AB och senare Eslövs bostads AB hyrts ut till olika verksamheter.

Karta med alla detaljplaner.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 23 mars 2021 § 34 att skicka ut detaljplan för del av Örnen 4 med flera i Eslöv på samråd.

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Eslövs kommun senast den 28 maj 2021.

Lämna synpunkter på detaljplan för del av Örnen 4 med flera i Eslöv

Den som ingår i den upprättade samrådskretsen och inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsförfarandet kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information. Handlingarna finns under rubrik Status och handlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window