Del av Gårdsåkra 2 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren vill bygga fler nya bostäder med tillhörande garage på kvarteret Gårdsåkra.

Planens syfte

Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan för att pröva lämpligheten för ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten Gårdsåkra 2. Den föreslagna ytan används idag som parkering.

Kvarteret Gårdsåkra var inflyttningsklart 1983 och består idag av 122 lägenheter, en F-6-skola samt en inglasad gata som förbinder bostäder och skola. Kvarteret som varit väl omtalat i arkitektoniska kretsar för sitt nytänkande är nu 35 år gammalt och i behov av uppfräschning och viss ombyggnation. Eslövs Bostads AB har förslag på hur utvecklingen av området skulle kunna se ut.

Planens läge

Planområdet som ligger inom fastigheten Gårdsåkra 2, består idag av parkeringsplatser och garage. Parkeringsytan är huvudsakligen ämnad för bostadsbebyggelsen inom fastigheten. Idag inrymmer fastigheten 122 lägenheter och en grundskola samt en inglasad korridor som länkar samman byggnadskropparna. Fastighetsägare är Eslövs Bostads AB.

Fastigheten Gårdsåkra 2 ligger på Fridasro, ett område i nordvästra Eslöv.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 17 december 2019 § 173 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window