Del av fastigheten Stehag 5:1 i Stehag, detaljplan

Fler bostäder på gång i Stehag på ett område direkt söder om järnvägen, nordost om Skytteskogen.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att i en detaljplan pröva lämpligheten att bygga bostäder på del av fastigheten Stehag 5:1 i Stehag.

Fastighetsägaren avser att bebygga del av fastighet Stehag 5:1 med 50 bostäder. Bostäderna som avses att byggas är småhusbebyggelse. Området är till största delen inte planlagt. För den norra delen av området gäller dock
byggnadsplan Förslag för byggnadsplan för Stehags stationssamhälle upprättad 1953. Området som nu avses att planläggas är i byggnadsplanen planlagd som park och industri. Då det tänkta byggnationens intentioner inte är förenlig med områdets förutsättningar eller gällande byggnadsplan, så innebär det att en ny detaljplan måste
tas fram.

Planens läge och storlek

Fastigheten har en central placering i Stehag med relativt korta avstånd till viktiga målpunkter som exempelvis fritidsaktiviteter, handel och järnvägsstation.  Avsikten är att uppföra cirka 50 bostäder i form av småhusbebyggelse på ett cirka 60 000 m2 stort område direkt söder om järnvägen, nordost om Skytteskogen. Söder om planområdet ligger Stehagsgården.

Orienteringskarta över Stehag

Orienteringskarta över Stehag med ungefärligt, tilltänkt planområde markerad med röd, streckad linje.

Området utgörs i huvudsak av jordbruksmark med skiftande topografi och är inte detaljplanelagt sedan tidigare. För norra delen av området gäller dock en byggnadsplan för Stehag upprättad 1953. För det aktuella området är marken planbestämd som industri och park.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 november 2019 § 148 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window