Del av Eslöv 53:4, detaljplan, Skogsgläntan förskola

Ny detaljplan som prövar möjlighet att uppföra en ny förskola i anslutning till stadsdelen Sallerup i sydvästra Eslöv. Den nya förskolan ska ersätta den befintliga förskolan Skogsgläntan.

Preliminär skiss över utformningen av nya Skogsgläntan. Illustration: Sweco.

Preliminär skiss över utformningen av nya Skogsgläntan. Illustration: Sweco.

Informationsmöte

Den 24 augusti kl 17.00 – 19.00 är det informationsmöte för allmänheten om detaljplanen och om förskolebygget. Sakkunniga från Eslövs kommun är på plats utanför förskolan för att informera och ta emot dina synpunkter. Eslövs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset och covid-19.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i anslutning till Eslövs allmänning mellan Nämndemansvägen och korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. I planområdets närhet ligger även stadsdelen Sallerup som har en blandad bostadsbebyggelse och servicefunktioner samt bostadsområdena Backarna och Hällan.

Karta med alla detaljplaner.

Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar fastigheterna del av Eslöv 53:4 som ägs av Eslövs kommun.

Vy mot planområdets nordöstra del. I bakgrunden av bilden syns Skogsgläntans förskola. Foto: Thomas Oskarsson.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med angränsande park, natur och villabebyggelse.

Planförslaget gör det möjligt att bygga en förskola för 8 avdelningar (cirka 140 barn) i två våningar. Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har ett tidsbegränsat bygglov. Skogsgläntan har 2 avdelningar. Detaljplanens förfarande är utökat förfarande.

Planprocessen

I den gällande översiktsplanen för Eslöv är delar som nu föreslås bli mark med skoländamål inom planområdet, utpekat som park. Processen med detaljplanen ska därför ske med ett utökat förfarande eftersom kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen. Det innebär att detaljplanens samråd ska kungöras i dagspressen. Efter samrådet ska planen även skickas ut för granskning innan detaljplanen slutligen antas. Ett utökat förfarande innebär även att en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande ska upprättas.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 23 juni 2021 § 94 att skicka ut detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv på granskning.

Granskning syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Eslövs kommun senast den 1 september 2021.

Lämna synpunkter på detaljplan för del av Eslöv 53:4, Skogsgläntan

Den som ingår i den upprättade samrådskretsen och inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsförfarandet kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information. Handlingarna finns under rubrik Status och handlingar.

Handlingarna finns tillgängliga under granskningstiden i Stadshusets foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag-fredag kl. 08.00-16.30 och i Eslövs stadsbiblioteks foajé, Norregatan 9 i Eslöv, måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, fredag kl. 10.00-18.00 och lördag kl. 10.00-14.00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window