Del av Eslöv 53:4, detaljplan, Skogsgläntan förskola

Ny detaljplan som prövar möjlighet att uppföra en ny förskola i anslutning till stadsdelen Sallerup i sydvästra Eslöv. Den nya förskolan ska ersätta den befintliga förskolan Skogsgläntan.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i anslutning till Eslövs allmänning mellan Nämndemansvägen och korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. I planområdets närhet ligger även stadsdelen Sallerup som har en blandad bostadsbebyggelse och servicefunktioner samt bostadsområdena Backarna och Hällan.

Karta med alla detaljplaner.

Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar fastigheterna del av Eslöv 53:4 som ägs av Eslövs kommun.

Vy mot planområdets nordöstra del. I bakgrunden av bilden syns Skogsgläntans förskola. Foto: Thomas Oskarsson.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny förskola med åtta avdelningar (cirka 140 barn) i två våningar. Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har tre avdelningar. Den befintliga förskolan har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut. Detaljplanen reglerar även mark för park och en transformatorstation.

Planprocessen

I den gällande översiktsplanen för Eslöv är delar som nu föreslås bli mark med skoländamål inom planområdet, utpekat som park. Processen med detaljplanen ska därför ske med ett utökat förfarande eftersom kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen. Det innebär att detaljplanens samråd ska kungöras i dagspressen. Efter samrådet ska planen även skickas ut för granskning innan detaljplanen slutligen antas. Ett utökat förfarande innebär även att en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande ska upprättas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter för att utveckla detaljplaneförslaget.

Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna underrättelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window