Del av Eslöv 53:4, detaljplan, Skogsgläntan förskola

Ny detaljplan som prövar möjlighet att uppföra en ny förskola i anslutning till stadsdelen Sallerup i sydvästra Eslöv. Den nya förskolan ska ersätta den befintliga förskolan Skogsgläntan.

Preliminär skiss över utformningen av nya Skogsgläntan. Illustration: Sweco.

Preliminär skiss över utformningen av nya Skogsgläntan. Illustration: Sweco.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i anslutning till Eslövs allmänning mellan Nämndemansvägen och korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. I planområdets närhet ligger även stadsdelen Sallerup som har en blandad bostadsbebyggelse och servicefunktioner samt bostadsområdena Backarna och Hällan.

Karta med alla detaljplaner.

Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar fastigheterna del av Eslöv 53:4 som ägs av Eslövs kommun.

Vy mot planområdets nordöstra del. I bakgrunden av bilden syns Skogsgläntans förskola. Foto: Thomas Oskarsson.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med angränsande park, natur och villabebyggelse.

Planförslaget gör det möjligt att bygga en förskola för 8 avdelningar (cirka 140 barn) i två våningar. Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har ett tidsbegränsat bygglov. Skogsgläntan har 2 avdelningar. Detaljplanens förfarande är utökat förfarande.

Planprocessen

I den gällande översiktsplanen för Eslöv är delar som nu föreslås bli mark med skoländamål inom planområdet, utpekat som park. Processen med detaljplanen ska därför ske med ett utökat förfarande eftersom kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen. Det innebär att detaljplanens samråd ska kungöras i dagspressen. Efter samrådet ska planen även skickas ut för granskning innan detaljplanen slutligen antas. Ett utökat förfarande innebär även att en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande ska upprättas.

Antagande

Kommunledningskontoret föreslår till kommunstyrelsen att besluta den 30 november 2022, att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window