Berga trädgårdsstad – nytt bostadsområde i östra Eslöv

Eslövs kommun har påbörjat utvecklingen av ett nytt bostadsområde i östra Eslöv. Berga trädgårdsstad omfattar området öster om Berga, från Harjagersvägen i norr till Östergatan/Ringsjövägen i söder. Platsen består idag mest av åkerplättar och träddungar. Inom området planeras ett större grönområde/park.

En detaljplan för etapp 1 har påbörjats och samtidigt tas en strukturplan fram för utformningen av hela området som är cirka 37 hektar stort. Inom etapp 1 äger Eslövs kommun och NCC mark.

Området är beläget i östra Eslöv. Det sträcker sig från Berga industriområde och bostadsområde i väster till Östra vägen i öster, från Harjagersvägen i norr till Ringsjövägen i söder.
Området är beläget i östra Eslöv. Det sträcker sig från Berga industriområde och bostadsområde i väster till Östra vägen i öster, från Harjagersvägen i norr till Ringsjövägen i söder.

Strukturplan – parallella uppdrag

Planarbete har inletts för ett delområde och fler planprocesser kommer att startas upp. Strukturplanen ska beskriva en attraktiv helhet för området och kommer att användas som underlag för flera detaljplaner.

Strukturplanen ska på ett övergripande sätt redovisa den tänkta fysiska strukturen för området. Till skillnad från en detaljplan redovisar inte strukturplanen den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. Strukturplanen ska utgå ifrån planeringsprinciperna och huvudstrukturerna i den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv. Strukturplanen ska ligga på en nivå mellan fördjupad översiktsplan och detaljplan.

Tre arkitektteam har fått i uppdrag att ta fram förslag för utvecklingen av Berga trädgårdsstad i samverkan med Eslövs kommun, något som kallas parallella uppdrag. De tre arkitektbyråerna är FOJAB arkitekter, Sydväst arkitektur och landskap samt White arkitekter.

Det parallella uppdraget går ut på att ta fram en strukturplan, en slags helhetsplan, för utvecklingen av Berga trädgårdsstad som är en del i Östra Eslöv. De tre arkitektteamen ska oberoende av varandra ta fram varsin strukturplan utifrån deras egna metoder. Detta görs för att skapa flera olika alternativ och få en bättre bild av möjliga lösningar för utbyggnaden. Kommunen kan sen välja att gå vidare med ett av förslagen eller ta delar från flera av dem för vidareutveckling.

Arkitektteamen kommer att arbeta med uppdraget under våren och arbetet beräknas vara klart i juni månad. Arbetet kommer att användas som underlag till kommande detaljplaner i området. Detaljplanen för den första etappen har redan påbörjats och omfattar området längst söderut mot Östergatan/Ringsjövägen.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen ska pröva lämplig bebyggelse, framförallt bostäder i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Ambitionen med Berga trädgårdsstad är att skapa en hållbar stadsdel med hög kvalitet. Det ska bli ett blandat bostadsområde med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Bostäderna ska vara av varierande karaktär och kvarteren ska knytas samman av bygator och torgliknande platsbildningar. Området ska innehålla mycket grönska och visa hur morgondagens hållbara trädgårdsstad kan utformas.

Läge och storlek

Området är beläget i östra Eslöv. Det sträcker sig från Berga industriområde och bostadsområde i väster till Östra vägen i öster, från Harjagersvägen i norr till Ringsjövägen i söder. Hela Berga trädgårdsstad är 37 hektar stort. Den första etappen som detaljplanen omfattar är cirka 45 000 kvadratmeter och ligger längst söderut i området mot Östergatan/Ringsjövägen.

Planprocessen

Planuppdrag gavs den 23 augusti 2022 och planområdet för etapp 1 fastställdes den 27 september 2022. Samtidigt som planuppdraget beslutades att en strukturplan för hela Berga trädgårdsstad skulle tas fram. Strukturplanen ska presenteras under hösten och därefter ska beslut fattas om att den ska användas som underlag i det fortsatta planarbetet. Detaljplanen beräknas kunna gå ut på samråd i början av 2024 och antas i slutet av 2024. Byggstart beräknas till 2027.

Trädgårdsstad

En trädgårdsstad är en stadsplaneringsmodell som utvecklades i Storbritannien i början av 1900-talet.

Bakgrunden var problemen som uppstått i de trångbodda, skitiga och ohälsosamma städerna i England.

Idén med trädgårdsstaden var att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden genom att kombinera bostäder, arbete och rekreation i ett planerat och välkomnande område.

Trädgårdsstäder byggdes ofta i gröna områden utanför stadskärnor och bestod av små till medelstora hus omgivna av trädgårdar och parker.

I Sverige hämtade man inspiration från trädgårdsstadsrörelsen som hade uppstått i Storbritannien och flera svenska trädgårdsstäder började att planeras. Bland de mest kända trädgårdsstäderna i Sverige finns Gamla Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg.

På senare år har trädgårdsstadens principer lyfts fram som ett sätt att bygga hållbara och attraktiva bostadsområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window