Banbyggaren 4 i Eslöv, detaljplan

Fastigheten Banbyggaren 4 är ett flerfamiljshus i korsningen Smedjegränd/Köpmansgatan i centrala Eslöv. Fastigheten har idag fyra våningar men fastighetsägaren vill bygga en femte våning på fastigheten. Med en extra våning skulle det innebära ytterligare sex lägenheter i fastigheten.

Planens syfte och läge

Syftet med att ändra detaljplanen för Banbyggaren 4 är att möjliggöra en femte våning på hörnhuset vid Köpmansgatan/Smedjegränd i Eslöv. I samband med byggnationen passar fastighetsägaren även på att bygga om fastigheten och installera hissar. Den nuvarande detaljplanen för kvarter Banbyggaren, S 11, som antogs 1938, tillåter endast fyra våningar och därför behöver en ändring i detaljplanen göras. För att veta ur bullersynpunkt om det är lämpligt med en extra våning har en bullerutredning gjorts.

Kvarteret Banbyggaren ligger i centrala Eslöv och har korta avstånd till viktiga målpunkter som till exempel järnvägsstationen. Fastigheten Banbyggaren 4 ägs av Bert Andersson Fastighets AB.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2020 § 153 att skicka ändring av detaljplan för del av Banbyggaren 4 i Eslöv, på granskning. Granskningstiden är 4 december 2020 till 13 januari 2021.

Detaljplanen finns under granskningstiden tillgänglig i Stadshusets foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag till fredag kl 08.00-16.30.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 13 januari 2021 via e-tjänsten

Lämna synpunkter under granskningstiden på detaljplan för Banbyggaren 4 i Eslöv

eller till: Kommunledningskontoret, Eslövs Kommun, 241 80 Eslöv. Granskningshandlingarna finns under rubriken Status och handlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window