Avbitaren 2 och 3 i Eslöv, detaljplan

Kraftringen Nät AB vill flytta transformatoranläggningen som står idag på fastigheten Avbitaren 2 till fastigheten Avbitaren 3. För att göra detta krävs det att detaljplanen för fastigheten Avbitaren 2 och 3 ändras.

Storlek och läge

Fastigheten Avbitaren 2 och 3 ligger i östra Eslöv, strax öster om korsningen Industrivägen och Traktorsvägen/Transportvägen. Väster om planområdet ligger Östra vägen. Området är totalt cirka 8400 m2 stort.

Vy över Avbitaren 3 som idag fungerar som uppställningsyta

Avbitaren 2 med den befintliga transformatorstationen

Syfte

Avbitaren 2 är bebyggd med en transformatoranläggning och fastigheten Avbitaren 3 fungerar i dagsläget mestadels som uppställningsyta. På Avbitaren 3 står även en teknikbod för fiberkommunikation med tillhörande mast. Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan som gör det möjligt för Kraftringen Nät AB att flytta transformatoranläggningen från där den står idag till grannfastigheten och att på sikt också underlätta en fastighetsreglering.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd för att därefter skickas på ett så kallat granskningsförfarande innan detaljplanen antas av Eslövs kommun. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kommunstyrelsen antog Detaljplanen för Avbitaren 2 och 3 i Eslövs kommun 2020-06-02.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window