Druvan 11 i Eslöv, detaljplan

Det planeras att byggas ett nytt flerbostadshus på fastigheten Druvan 11 som ligger vid Västergatan, söder om Coop, i centrala Eslöv.

Planens syfte och läge

Fastighetsägaren för Druvan 11 har i september 2018 beviljats bygglov för ett flerbostadshus ut mot Västergatan. Sökande vill bygga flerbostadshuset och samtidigt behålla garaget samt göra en avstyckning av fastigheten för den nya bostadsbebyggelsen. För att samtliga önskade åtgärder ska kunna ske  krävs att gällande detaljplan ändras avseende byggrätten. Inom fastigheten Druvan 11 finns en kulturhistoriskt värdefull patriciervilla uppförd år 1885. Villan har i ändringen av detaljplanen försetts med varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud.

Fotografi över fastigheten Druvan 11 sett från Västergatan

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd för att därefter skickas på ett så kallat granskningsförfarande innan detaljplanen antas av Eslövs kommun. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Ändring av detaljplan S.205 – ändring av stadsplan del av kv. Druvan, fastställd 1986-01-17, antogs den 2019-10-01 av kommunstyrelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window