Ändring av detaljplan för del av Örtofta 15:35

Anledningen till ändringen i detaljplan för del av Örtofta 15:35 görs för att Örtofta Sockerbruk behöver bygga ut. 2018 kom beslutet att Nordic Sugar, som äger Örtofta Sockerbruk, lägger ned verksamheten i Arlöv och koncentrerar all sockerproduktion till sockerbruket i Örtofta. För att klara detta behöver sockerbruket byggas ut.

Planens läge och syfte

Ändringen syftar till att tillåta byggnader med högre byggnadshöjd, i anslutning till befintliga byggnader utmed Sockerbruksvägen i Örtota, och möjliggöra för den utveckling som Örtofta Sockerbruk står inför. Verksamhetsförändringen kommer leda till fler arbetstillfällen i kommunen och sker inom befintligt verksamhetsområde som ligger i ett stationsnära läge i Örtofta. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att ändringen av verksamheten, som förutsätter en ändrad byggrätt i detaljplan, inte innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Örtofta sockerbruk, vy från nordväst.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standard förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd för att därefter skickas på ett så kallat granskningsförfarande innan detaljplanen antas av Eslövs kommun. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan för Örtofta samhälle samt Ö4- utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle, Eslövs kommun antogs den 2019-06-04 av Eslövs kommunstyrelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window