Ändring av detaljplan för Bankmannen 5 i Eslöv

Det planeras att byggas ett nytt flerbostadshus vid Storgatan i Eslöv. Den aktuella tomten är idag en parkeringsplats på baksidan av Föjershuset som ligger vid Stora Torg.

Planens syfte

Syftet med ändring av detaljplan är att dela tomten, för att på den delen som idag används som parkeringsplats, kunna bygga ett flerbostadshus. Ändring av detaljplan görs inom fastigheten Bankmannen 5.

För fastigheten Bankmannen 5 gäller stadsplan S28, antagen i november 1947. Planen tillåter sammanbyggda hus för affärs- och bostadsändamål inom fastigheten Bankmannen 5. Mot Stora torg får högst fyra våningar uppföras och mot Storgatan högst tre våningar.

Orienteringskarta för planområdet. Ändring av detaljplan sker inom rödmarkerad yta

Planprocessen

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för ett förenklat förfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd innan den kan antas. Detaljplanen skickas enbart ut på granskning om planen ändras väsentligt efter samrådet. Det är däremot möjligt att det endast kommer finnas ett tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen, under samrådet,  och det innebär att den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window