Naturmiljöprogram – remiss

Naturmiljöprogrammet för Eslövs kommun handlar om vårt lokala naturvårdsarbete, både inom fysisk planering och för konkreta naturvårdsåtgärder. Nu är det ute på remiss där vi önskar dina/era synpunkter på det.

Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som har beslutat att programmet ska ut på remiss. Programmet består av två delar; Programdel och Områdesbeskrivningar.
Vi tar emot synpunkterna skriftligen via e-post: miljo@eslov.se. Märk mailet med Naturmiljöprogram.
Senast den 25 oktober 2019. Vi ser fram emot era synpunkter!

Saxån och Bråån

Bakgrund

Eslövs kommuns förra naturvårdsprogram togs fram 2007 och sedan dess har det hänt mycket i landskapet och kunskapsläget har utvecklats. Därför är det dags för en revidering. Det nya programmet kallas naturmiljöprogram eftersom det behandlar hela naturmiljön, både på landsbygden och i tätorterna, inte bara områden med höga naturvärden.

Naturmiljöprogrammet är uppdelat i två delar, Programdel och Områdesbeskrivningar. Programdelen presenterar natur-, kultur- och friluftsvärden i kommunen, mål och strategier för naturvården, lagstiftning och styrande dokument. I Områdesbeskrivningar finns en objektskatalog med kartor och beskrivningar av områden med höga naturvärden.

Syfte

Ett naturmiljöprogram ska fungera som underlag i den fysiska planeringen och ligga till grund för en handlingsplan för naturvårdsarbetet i kommunen.

Programmet har fyra huvudsyften:

  • att bevara den biologiska mångfalden genom att ange var i kommunen det finns värdefull natur, på vilket sätt den är värdefull och vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla naturvärdena
  • att fungera som planeringsunderlag för framtida planer och som underlag vid inköp av mark
  • att ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljöfrågor
  • att tillvarata kommuninvånarnas intresse av naturområden värdefulla för friluftsliv och rekreation.

Naturvården och kulturmiljövården har många gemensamma beröringspunkter. Många värdefulla kulturmiljöer och också höga naturvärden. Därför behandlas värden för kulturmiljö i naturmiljöprogrammet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window