Gasverksprojektet

Under åren 1906–1961 fanns ett gasverk på Gasverksgatan där Sekurit numera ligger. Eftersom det är vanligt att den sortens verksamhet efterlämnar föroreningar i marken utfördes hösten 2018 provtagningar i området. Resultaten kan du läsa här nedan. Dessutom är nu provtagningen av frukter klar och det visar glädjande mycket låga halter av föroreningar.

Senaste informationen från Gasverksprojektet

Provtagningen av frukten är klar och inga halter är över gränsvärdena – oktober 2019

Under augusti i år har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utfört provtagning och analyser av frukt inom och kring området där Eslövs gasverk tidigare låg. Anledningen till provtagningarna var att det vid markundersökningar har konstaterats att marken är förorenad. Vi har gjort analyser av frukt både från parken och från en av de närliggande villorna. Vi har gjort detta för att kontrollera om det finns några risker med att äta frukter från området.

Det som analyserats är körsbär, äpplen och rönnbär i parken och i villaområdet analyserades äpplen, hallon och rabarber.

Samtliga analyser visar på mycket låga halter av föroreningar, inga halter har varit över de gränsvärden som finns för livsmedel. Bedömningen är att det, enligt analysresultaten, inte finns någon risk att äta de frukter som växer i eller kring området där gasverket har legat. Resultaten har även granskats av Livsmedelsverket och Arbets- och Miljömedicin Syd och deras bedömning är densamma som Eslövs kommuns bedömning.

Resultaten av fruktprovtagningen ändrar inte planen för projektet. I slutet av året kommer ansökan om bidrag för fler markundersökningar att lämnas in till Naturvårdsverket. Beslut om eventuellt bidrag får vi i början av nästa år.

Provtagning av frukt och grönsaker kommer att utföras – juni 2019

Under hösten 2019 kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utföra provtagning och analyser av frukt och grönsaker inom och kring området där Eslövs gasverk tidigare låg. Anledningen till provtagningarna är att det vid markundersökningar har konstaterats att marken är förorenad. Vi kommer att göra åtta olika analyser av frukt och grönsaker både från parken och från fastigheterna i villaområdet som ingick i förstudien. Vi gör detta för att kontrollera om det finns några risker med att äta frukt och grönt från området.
Frukter och grönsaker måste vara mogna när de plockas och skickas för analys. Därför anpassas provtagningstiden efter det och planeras under augusti – september 2019.

När resultaten av provtagningen är klara så kommer det att publiceras här på hemsidan.

Planen är att vi ska kunna redovisa resultaten under första kvartalet år 2020.
Det går tyvärr inte att påskynda processen eftersom att vi måste invänta att frukterna och grönsakerna mognar, alltså under augusti-september. Sedan ska resultaten granskas och bedömas av Livsmedelsverket, Arbets- och miljömedicin Syd och av miljöavdelningen på Eslövs kommun.

Ansökan till Naturvårdsverket är under arbete – juni 2019

Eslövs kommun tillsammans med länsstyrelsen tar just nu fram en bidragsansökan till Naturvårdsverket. Vi söker pengar för kompletterande mark- och grundvattenundersökningar för att få en bättre bild av riskerna.

Vi har också skickat in en ansökan om ett åtagande av huvudmannaskap. Det betyder att Eslövs kommun åtar sig att projektleda och ansvara för projektet om vi beviljas ekonomiska medel. Om vi får något bidrag eller inte kommer vi att få besked från Naturvårdsverket om under första kvartalet av 2020.

Stora sannolikhet att provtagning på frukt kommer att göras – mars 2019

Med anledning av att det har hittats stora mängder föroreningar en-två meter under marken i parken vid Gasverksgatan, så kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun med största sannolikhet att göra en fruktundersökning i parken.

Fruktproverna kommer att tas i parken, eftersom det är där de högsta värdena av föroreningar har hittats. När frukten har mognat, så görs provtagningarna. Man kan ta prover från blad och fruktämnen också, men det blir ett mer korrekt värde om vi inväntar frukten.

Provtagningen på frukten kommer att bekostas av Eslövs kommun och innebär inget som kan äventyra vår bidragsansökan om grundligare undersökningar.

Karta över provtagningsområde.

Klicka på bilden för att göra den större.

Eslövs gasverk har legat inom den röda markering som visas på kartan här bredvid. Verksamheten var i drift mellan 1906 och 1961. Gasverket tillverkade och levererade gas till stora delar av Eslövs stad. Från denna typ av verksamhet är det vanligt att föroreningar har uppstått. Därför vill vi i det här projektet undersöka om några föroreningar finns kvar i marken eller grundvattnet, och i så fall bedöma riskerna med dessa. Det är huvudsakligen inom det rödmarkerade området på kartan som undersökningarna har gjorts.

Här är en sammanfattning av resultaten av Golders markundersökning

Utifrån resultatet av provtagningarna så bedömer vi att det inte finns någon akut risk för människors hälsa. Även den långsiktiga risken bedömer kommunen som låg. Det beror framförallt på det djup som föroreningarna påträffades.

Provtagningen

Golder har genomfört undersökningar i området där gasverket låg. Där är numera park- och industriområde. Jordprover togs genom skruvborrning ner till 3-6 meters djup. Utöver detta grävdes provgropar på fyra ställen ner till 2-4 meters djup. Grundvattnet undersöktes på sju ställen, 3-6 meter under markytan. Dessutom togs prover vid två villafastigheter.

Vad visade undersökningarna?

Tyvärr visade undersökningarna att det finns höga föroreningsnivåer omkring gasklockorna, södra deponin i parken och inne på Sekurits fastighet. Alla föroreningar som har hittats är vanliga på platser där det funnits gasverk.

I parken finns det föroreningshalter som är höga, men dessa ligger en till två meter under markytan. Därmed är det ingen fara för människor och djur att vistas i parken.

Inne på Sekurits område finns höga halter av föroreningar, men dessa ligger täckta av asfalt och gräs och därmed är det ingen akut risk.

Utifrån vad vi kan se på gamla flygfoton, så fanns det troligen en liten deponi där det idag finns villor. Flygbild över områdetDe två villafastigheterna som är inringade med rosa på bilden. Här finns det lägre halter av föroreningar. Golder bedömer att det inte finns några akuta risker, men att det inte helt går att utesluta risker på lång sikt. För att bedöma de eventuella långsiktiga riskerna krävs fler och djupgående undersökningar.

I grundvattnet är det generellt sett låga halter av föroreningar, utom kring gasklockorna och vid södra deponin där grundvattnet är kraftigt förorenat. Här är det bly, nickel och PAH H* som har hittats. Spridning av föroreningarna kan ske via grundvattnet, men om och i vilken omfattning vet vi inte i dagsläget. Tyngre föroreningar i grundvattnet som tex tjärämnen, kan ha spridits djupt i grundvattnet. De djupare grundvattennivåerna är inte undersökta i den här studien.

Hälsorisker

Vad finns det för hälsorisker för människor av det som har hittats?

I parken ligger föroreningarna djupt, så människor som vistas i parken utsätts inte för föroreningarna. Riskerna är kopplade till direktkontakt med föroreningarna, d.v.s om du äter eller har en längre tids hudkontakt med den förorenade jorden som ligger en till två meter under markytan.

Industriområdet Sekurit
Här har vi hittat halter över riktvärden** för hälsorisker på lång sikt. En av riskerna med PAH M* är att det kan vara farligt att andas in ånga inomhus. Inga prover har tagits under Sekurits lokaler. Skulle halterna vara lika höga under som omkring byggnaderna finns teoretiska risker med ånginträngning.

Precis som för föroreningarna i parken, så krävs kontakt med föroreningar för hälsorisker. Eftersom marken på Sekurits område är täckt med asfalt och gräs är risken låg. Det är endast vid grävarbeten exponeringsrisken höjs.

Det finns inga halter som medför akuta risker.

Villaområdet
Här har vi inte hittat några halter som medför akuta risker. Däremot har vi funnit ämnen som bly och PAH H som kan medföra en risk om man exponeras under längre tid.

 • Riktvärdet för bly gäller om man äter jord.
 • Riktvärden för PAH H gäller om man äter växter, jord eller inandas damm och jord. De högsta halterna har påträffats ytligt (0,3-1 m under markytan). Det finns en teoretisk risk för de halter som har påträffats om man äter tio procent eller mer av sin totala mängd av grönsaker, frukt och bär under hela sin livstid från villaträdgårdarna markerade på bilden.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa risker bara är teoretiska. Fler och mer djupgående undersökningar krävs för att bedöma om det finns några faktiska risker.

Vad finns det för miljörisker?

De två främsta miljöriskerna är för markekosystemet och för grundvattnet som naturresurs. Ett fungerande markekosystem är viktigt för att marken ska kunna användas, tex för att växter ska kunna växa.

Miljörisker för grundvattnet som naturresurs

I dagsläget används inte grundvattnet i området som dricksvatten. Det är däremot en grundvattenförekomst som kan behöva användas i framtiden. Generellt sett har analyserade halter varit låga men osäkerheten är stor. Endast det ytliga grundvattnet har analyserats.

Sammantaget

Naturvårdsverket har tagit fram ett nationellt klassningssystem där förorenade områden placeras i en riskklass baserat på bedömning av:

 • föroreningarnas farlighet
 • mängden föroreningar
 • spridningen av föroreningarna
 • känslighet (med människor som utgångspunkt)
 • skyddsvärde (med ekosystem och arter som utgångspunkt)

Utifrån resultaten placeras det förorenade området i en av riskklasserna:

 • Riskklass 1– mycket stor risk
 • Riskklass 2 – stor risk
 • Riskklass 3 – måttlig risk
 • Riskklass 4 – liten risk

Den samlade riskbedömningen är för Eslövs f.d. gasverk att det placeras i den högsta riskklassen, Klass 1 – mycket stor risk.

Det är viktigt att komma ihåg att undersökningarna har inte hittat några föroreningar som innebär akut risk. De högsta halterna har hittats i parken på en till två meters djup, vilket gör att risken är liten. Detta gör att kommunen bedömer risken för människors hälsa som mycket låg. Trots detta kan området ändå placeras i Riskklass 1.

Hur går vi vidare?

Eslövs kommun har kontakt med Arbets- och miljömedicin Syd i Lund. Deras experter inom miljömedicin kommer att titta närmare på riskerna och återkomma med sitt utlåtande.

Det finns många frågetecken att räta ut. Vi behöver göra kompletterande undersökningar och utredningar för att kunna göra en mer precis riskbedömning. Det finns ingen juridiskt ansvarig verksamhet kvar och ingen som kommunen kan kräva ska bekosta undersökningarna. Nu genomförda undersökningar har finansierats genom bidrag som Eslövs kommun sökt hos Naturvårdsverket.

Kostnaden för de kompletterande och grundligare undersökningarna beräknar vi till två-tre miljoner kronor. Eslövs kommun kommer att lämna in en bidragsansökan till Naturvårdsverket.

Förklaring av riktvärde och PAH

*PAH är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. PAH delas upp i PAH L, PAH M och PAH H (låg molekylvikt, medelhög molekylvikt och hög molekylvikt). PAH bildas när kol eller kolväten, t ex olika oljor upphettas utan att det finns tillräckligt mycket syre för att ge en fullständig förbränning. Det kan ske i industriella processer vid bearbetning av petroleum, i förbränningsmotorer eller, som i detta fallet, förbränning av kol i ett gasverk. Huvuddelen av all PAH förekommer i olika typer av kol-och oljeprodukter. PAH är en mycket vanligt förekommande förorening i stadsmiljöer och industriområden.

**Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena anpassas till hur marken ska användas på ett visst område och vilken slags förorening det handlar om. Är föroreningarna under riktvärdet är risken för negativa effekter på människor och miljö acceptabel. Men det är inte nödvändigtvis så att överskridande av riktvärdena ger negativa effekter

Flygfoto gasverket 1906-1961

Klicka på bilden för att göra den större.

På flygfotot till vänster ser du hur gasverket såg ut när det var i bruk. Fotot till höger är taget i början av 2000-talet och visar nuvarande verksamhet. De röda markeringarna visar var gasverket låg.

Under flygfotona ser du ritningarna för gasverket. Den äldsta (till vänster) är från 1905. Ritningen till höger är från 1951 när gasverket byggdes om.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window