Tillstånds- och anmälningspliktig kemisk bekämpning

Anmälningsplikt eller tillståndsplikt gäller vid yrkesmässig användning av bekämpningsmedel. Privatpersoner berörs endast då det gäller bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Enligt Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel krävs det i vissa fall att en anmälan eller en ansökan ska skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, för kemisk bekämpning med växtskyddsmedel.

Kontakta gärna miljöavdelningen om det finns osäkerhet kring vad som gäller.

Anmälningsplikt gäller:

 • Vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • På banvallar
 • Inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt

Anmälan ska skickas in i god tid och kemisk bekämpning får inte påbörjas inom fyra veckor från det att anmälan inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tillståndsplikt gäller:

 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till skolor och förskolor
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansökan ska skickas in i god tid och kemisk bekämpning får inte påbörjas innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gett tillstånd för detta.

Bedömning

För att uppnå bland annat det nationella miljömålet Giftfri miljö,  behöver användningen av kemiska bekämpningsmedel regleras. När anmälan eller ansökan inkommer till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden granskas denna och beslut fattas om försiktighetsmått, eller så avslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansökan eller anmälan.

Bedömning sker utifrån vilka risker som finns för miljön och människors hälsa. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att kemisk bekämpning i första hand ska ske mekaniskt och att kemiska bekämpningsmedel endast ska används när andra metoder inte är ekonomisk försvarbara eller praktiskt möjligt att genomföra.

Miljösanktionsavgift/Åtalsanmälan

Om miljöavdelningen upptäcker att kemisk bekämpning genomförts utan att en anmälan eller ansökan gjorts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan det bli aktuellt med en åtalsanmälan eller att beslut fattas om miljösanktionsavgift.

Anmälan och avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn och handläggning enligt Taxa enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun. För denna typ av ärende tas en timavgift ut på 1100 kronor. Tillsynsavgiften ska täcka miljöavdelningens kostnader för tillsynen, till exempel kostnader för handläggning och inspektion.

Anmäl/ansök om kemisk bekämpning (blankett)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window