Tillsynsprojekt av skolverksamheter

Den som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare som driver en skolverksamhet för barnomsorg och undervisning har skyldighet att kontrollera verksamheten genom egenkontroll för att uppnå en god inomhusmiljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som tillsynsmyndighet ansvar för att kontrollera hur miljöbalkens och folkhälsomyndighetens bestämmelser följs samt att informera om hur en god inomhusmiljö kan säkerställas.

Miljöavdelningen har under perioden 2018–2020 ett tillsynsprojekt av skolverksamheter där både kommunala och privata skolverksamheter ska få tillsyn.

Västra skolan

Västra skolan

Så går det till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar i projektform med tillsyn av skolverksamheter. Inför tillsynen skickar vi ut information om vilka handlingar vi behöver ha in för granskning av egenkontrollen.

Efter granskning av inkomna handlingar bokar vi ett inspektionstillfälle med verksamhetsutövaren och/eller fastighetsägaren, förvaltaren eller motsvarande för att kontrollera luftflöden, fukt och mögel, temperatur och buller i skolverksamheten.

Efter inspektionen skriver miljöavdelningen en inspektionsrapport som innehåller bedömning och granskning av egenkontrollen samt eventuellt noterade avvikelser från inspektionen. Vid avvikelser kan föreläggande komma att fattas vilket medför uppföljning av bristerna.

Läs mer på Vägledning om miljö och hälsa inom skolverksamheter om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Tillsynsavgift

Enligt Eslövs kommun författningssamling – taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken – tas en avgift ut för handläggning. Tillsynsavgiften är enligt gällande taxa 900 kronor per timme. Desto bättre egenkontroll och få avvikelser, desto mindre handläggningstid krävs för tillsynen. Debitering för bifogat beslut kommer att ingå i den totala handläggningstiden.

Störningar eller olägenheter

Vid störningar eller olägenheter som uppkommer inom skolverksamheter eller vårdlokaler, kontakta din fastighetsägare. Om störningen eller olägenheten kvarstår utan påbörjad åtgärd, kontakta miljöavdelningen för bedömning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window