Fastighetsprojekt 2018–2021

Eslövs kommun driver ett projekt för att motverka miljö- och hälsorisker i hyresbostäder. Projektet löper 2018–2021 och innehåller både informationsinsatser och förebyggande tillsyn.

Fastighetsägare som upplåter hyresbostäder är ansvariga att följa miljöbalkens och Folkhälsomyndighetens bestämmelser för att främja en god inomhusmiljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för att utföra tillsyn hos fastighetsägare inom Eslövs kommun.

Fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägare eller förvaltare har ansvaret för att bostäder inte orsakar skada på människors hälsa eller på miljön. Enligt miljöbalken (1998:901) är ägaren eller förvaltaren som hyr ut bostäder skyldig att kontrollera dem genom egenkontroll. Egenkontroll betyder att ägaren/förvaltaren själv kontrollerar bostäderna och fastigheterna för att visa på att regler följs. Kontrollen görs för att motverka miljö- och hälsorisker för de boende.

Så drivs projektet

Under de senaste åren har miljöavdelningen på Eslövs kommun fått in en ökad mängd klagomål gällande inomhusmiljö. I flera fall har dessa lett till beslut om förbud mot upplåtande av bostad, det vill säga att fastighetsägaren inte får hyra ut bostäder.
Genom att arbeta med förebyggande tillsyn hos fastighetsägare/förvaltare ser miljöavdelningen en möjlighet att möta problematiken i ett tidigare skede och därigenom förhindra förbud.
I januari 2018 bjöds fastighetsägare och förvaltare som hyr ut bostäder i Eslövs kommun in till ett informationsmöte om projektet. Under mötet presenterades de handlingar som ska lämnas in till miljöavdelningen och utgöra en grund för tillsynen.
I informationsmaterialet från mötet framgår vad miljöavdelningen vill ha in efter redovisad tidsperiod. Senast den 30 april 2018 skulle handlingar som ingår i egenkontrollen, om befintlig sådan finns, vara miljöavdelningen tillhanda.
Rapportering sker genom e-tjänsten Fastighetsprojekt 2018–2021 – Inrapportering till miljöavdelningen. Klicka här för att komma till e-tjänsten.
Efter granskning av inkomna handlingar bokar miljöavdelningen ett inspektionstillfälle med fastighetsägaren, förvaltaren eller motsvarande för att kontrollera luftflöden, fukt och mögel, temperatur och skadedjur.
Efter inspektionen skriver miljöavdelningen en inspektionsrapport, som innehåller bedömning och granskning av egenkontrollen samt eventuellt noterade avvikelser från inspektionen. Vid avvikelser kan miljöavdelningen komma att ge ett föreläggande till fastighetsägaren som medför uppföljning av bristerna.

Alla fastigheter som upplåter hyresbostäder kommer att få tillsyn under projektperioden. Minst 10 procent av varje fastighet/huskropp ska inspekteras. Projektet är uppdelat i tre delmål. Antal fastigheter som ska få tillsyn inom de olika delmålen:

Delmål 1 (2018): > 10 lägenheter per fastighet
Delmål 2 (2019): > 5 och < 10 lägenheter per fastighet
Delmål 3 (2020): < 5 lägenheter per fastighet

Tillsynsavgift

Enligt Eslövs kommuns författningssamling – Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas en avgift ut för handläggning. Tillsynsavgiften är enligt gällande taxa 900 kronor per timme. Ju bättre egenkontroll och ju färre avvikelser, desto kortare handläggningstid krävs för tillsynen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window