Begravning av häst

Nedgrävning av häst ska ske på lämplig plats som bestäms i samråd med miljöavdelningen.

Begravning av häst

Följande hänsyn ska tas vid bestämning av plats:

  • Avståndet från nedgrävningsplats till närmsta bostad, vattentäkt (inkl. enskilda brunnar), vattendrag, sjö eller annan vattensamling ska vara minst 100 meter.
  • Nedgrävningen ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nedgrävningen ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument.
  • Nedgrävning får inte ske inom område med detaljplan, samlad bebyggelse, Natura-2000, naturreservat, vattenskyddsområde, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknande skydd.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
  • Graven ska täckas av minst 1,5 meter jord för att något djur inte ska kunna gräva upp graven. Om det finns problem med rovdjur i området kan det krävas större djup eller andra åtgärder för att förhindra att graven grävs upp. Tänk också på att jorden sjunker ihop och att täckningen därför bör ske så att det bildas en svag ås.
  • Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Ytterligare anvisningar kan framkomma i kontakten med miljöinspektör.

Ansvar

Du som gräver ner hästen ska föra register över vad som grävts ner, datum för nedgrävningen samt plats (karta med platsen markerad). Uppgifterna ska du spara i minst två år.

Det är alltid den som är ansvarig för nedgrävningen som ser till att att nedgrävningen sker på rätt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar på platsen. Nedgrävningen får aldrig riskera att innebära skada på miljön och/eller människors hälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window