Takkupa

I de flesta fall krävs bygglov för takkupor och färgbyte på hus eller ytterdörr.

Anledningen till att takkupor kräver bygglov är att de räknas som en tillbyggnad och innebär ett ingrepp i bärande delar.

Om du vill byta färg på huset eller ytterdörren,måste du har ett bygglov om du bor i ett område med detaljplan.

Bygglovsbefriat, bygglov eller anmälan?

Takfallet mäts från gavel till gavel som den gula markeringen visar.

På ett en- eller tvåbostadshus får man under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov eller anmälan. Takkuporna får uppta högst halva takfallet* och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Ingrepp i bärande konstruktion innebär till exempel att man kapar takstolen för att göra kupan.

*Boverket definierar takfallets längd med den sträcka som på ett hus med traditionellt sadeltak som sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång.

Enligt Boverket betyder ”bärande delar berörs” att man till exempel inte kapar takstolen, men att lastfördelningen ändras utan att fysiska ingrepp görs.

Om du redan har mindre kupor på huset och vill göra dessa större krävs bygglov. Vill du komma runt bygglovet, måste du i så fall riva de existerande kuporna innan du bygger nya. Då måste du istället ansöka om rivningslov.

Hur många takkupor får byggas?


För att få bygga två takkupor utan bygglov får det inte finnas några takkupor på bostadshuset sedan tidigare.

Om det redan finns en takkupa på bostadshuset får man bygga en takkupa till utan bygglov (om man uppfyller ovanstående).

Finns det redan två eller flera takkupor på bostadshuset sedan tidigare måste man ha bygglov för att bygga ytterligare takkupor.

Hur stora får takkupor vara?

En förutsättning för att takkupor ska få uppföras utan krav på bygglov är att kuporna upptar högst halva takfallet. Det är takfallets längd som avgör vad som räknas som halva takfallet. Se illustration.

Kan befintliga kupor göras större?

Undantaget från bygglovsplikten omfattar endast uppförande av nya takkupor. Det är alltså inte tillåtet att utvidga befintliga takkupor utan bygglov.

Bygglovsansökan

Tillsammans med din ansökan ska även följande bifogas:

 • Fasadritningar, skala 1:10
  • Väderstreck för aktuell fasad ritas ut.
 • Planritning, skala 1:100
  • Redovisa alla yttermått, både för befintliga och tillkommande delar.
  • Sektionsmarkering
 • Situationskarta, skala 1:100
  • Byggnationens placering och mått ska vara tydliga att avläsa
  • Skraffera (snedstrecka) takkupan på ritningen.
 • Sektionsritning, skala 1:100
  • Byggnadshöjd och taklutning ska specificeras
 • Kontrollplan
  Kontrollplan krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov. Lämna därför in din kontrollplan tillsammans med din ansökan för att underlätta din bygglovsansökan.
 • Om ingrepp görs i bärande delar kan även konstruktionshandlingar begäras. Kontakta kart- och bygglovsavdelningen om du är osäker.

Fasadändringar

Om du vill byta färg på huset eller ytterdörren krävs bygglov om du bor i ett område med detaljplan. Ett område med detaljplan är ofta en tätort. Sök bygglov om du vill förändra din fastighet med följande åtgärder:

 • måla om den i en annan färg (kulör)
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt

Tänk på att alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnadens karaktär bibehålls. Du ska ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden, oavsett om bygglov krävs eller inte.

Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre* ansvarar du för att detta sker.

Man får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt. *Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, installations-, rivnings- eller markarbeten.

Färger och omgivningen

Utvändiga material och färger (ange NCS-nummer) ska du skriva i bygglovet. Tänk på att färgen på fasaden samverkar med omgivningen och därför kan färgen uppfattas annorlunda när den är uppmålad på fasaden gentemot i butiken. Därför kan det vara bra att bryta färgen något, särskilt till exempel neutralt vitt och grått.

Vad ska ansökan innehålla?

 • En ifylld ansökningsblankett. Uppge befintliga och nya material och färger. Uppges NCS-kod. Glöm inte underskrift och namnförtydligande.
 • Situationskarta i skala 1:500. Se ovan.
 • Fasadritning i skala 1:100. Ritningen ska vara måttsatt, fackmannamässigt och tydligt utförd med svarta linjer på vitt papper. Pappersformat A3 nervikt till A4. Se ovan.
 • Förslag till kontrollplan. Se ovan
 • Bifoga gärna fotografier för att beskriva den befintliga fasaden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window