Friggebod och Attefallshus

För friggebodar och Attefallshus gäller olika regler. Friggebodar är bygglovsbefriade, men läs villkoren här nedan. Innan du börjar bygga ett Attefallshus måste du skicka in en anmälan, ritningar och förslag till kontrollplan för att få ett startbesked, dvs klartecken på att du kan börja bygga.

Under sommaren kommer Kart- och bygglovsavdelningen att ha lägre bemanning på grund av semestrar.

Det kan innebära något längre handläggningstider. Detsamma gäller vid beställningar av mätarbeten, situationsplaner och kartor. Telefonsamtal och e-post med frågor kommer att behandlas så snabbt som möjligt, men även här kan det ta längre tid än normalt. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ändå får god service, snabb handläggning och ett gott bemötande.

Friggebod

Om du som har ett en- eller tvåbostadshus vill uppföra en friggebod, det vill säga en eller flera mindre fristående komplementbyggnad om sammanlagt högst 15 kvadratmeter, inom 20 meters avstånd till bostadshuset behöver du inte göra en anmälan eller söka bygglov. Det finns dock en del andra villkor som ska vara uppfyllda.

 • Friggebodens höjd får inte vara högre än tre meter.
 • Om du vill bygga friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Medger inte grannarna placeringen är åtgärden bygglovspliktig. Friggeboden får aldrig byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot en gata eller allmän plats.
 • Om en friggebod inte uppförts enligt villkoren för bygglovsbefriad åtgärd är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Attefallshus

Vill du bygga en komplementbyggnad på högst  25 kvadratmeter – ett så kallat Attefallshus – måste du först göra en anmälan till kart- och bygglovsavdelningen och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Några av de så kallade Attefallsåtgärderna som kräver anmälan är:

 • Komplementbyggnad, högst 25 kvadratmeter
 • Tillbyggnad, högst 15 kvadratmeter
 • Takkupor (två stycken)
 • Inreda ytterligare en lägenhet

Anmälan och villkor

Tillsammans med din anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: situationsplan eller förenklad nybyggnadskarta och plan- och fasadritningar. Även ett förslag på kontrollplan behövs för att erhålla startbesked för åtgärden.

 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande. Mot allmän platsmark (gator, cykelvägar eller andra allmänna platser) är det alltid bygglov som gäller om byggnaden står närmare än 4,5 meter.
 • Maximala tillåtna taknockshöjden är fyra meter över medelmarknivå.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Byggnaden får ha källare eller utformas som exempelvis ett förråd eller garage.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål.

Attefallshus får bryta mot detaljplan
Du får bygga Attefallshus i strid mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att Attefallshuset får uppföras på prickmark*, eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt.

Det innebär också att det är tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får inte neka startbesked på grund av att Attefallshuset är planstridigt.

*Prickmark är ett område som är prickat i detaljplanen vilket betyder att marken inte får bebyggas. Detta gäller alltså inte Attefallshus.

Sanktionsavgift om man bygger olovligt

Glöm inte att det ofta krävs en anmälan vid de många byggåtgärder, även om det inte kräver bygglov. Om du inte gör en anmälan kan en sanktionsavgift komma att tas ut. Sanktionsavgiften kan uppgå till flera tiotusentals kronor beroende på åtgärd.

Anmälan gör du till kart- och bygglovsavdelningen. Här finns blankett för anmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window