Bygga till/bygga ut

När du ska göra en tillbyggnad, oavsett om du tänker bygga ut din fastighet eller göra ett uterum, krävs det oftast bygglov eller anmälan. Här kan du läsa om vad som räknas som tillbyggnad.

Små uterum

UterumDu kan bygga till ett mindre uterum på maximalt 15 kvadratmeter till ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov. Uterummet får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd*.
Du måste dock göra en anmälan till kommunen och vänta på startbesked innan du får börja bygga.

Även glasveranda räknas som tillbyggnad, liksom inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus.

*Taknocken är takets högsta punkt.

  4,5 meter

Illustration; tomt med tomtgränser

Illustration: Boverket

Du måste fortfarande ha grannens tillstånd om byggnaden ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Tillbyggnaden får inte heller ligga närmare än 4,5 meter till väg eller gata – då krävs bygglov.

Lusthus och små komplementbyggnader

Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus kan kräva bygglov då det räknas som en ny byggnad. Fast det finns lättnader för mindre fristående byggnader (komplementbyggnader). T.ex. så är friggebodar, som uppförs i nära anslutning till bostadshuset och är maximalt 15 kvadratmeter stora, är bygglovsbefriade.

Komplementbyggnader och mindre bostäder på maximalt 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshus, kan uppföras utan bygglov, men är anmälningspliktiga och kräver startbesked från byggnadsnämnden innan byggstart.

Bor du utanför detaljplanelagt område finns ytterligare lättnader.

Tillbyggnad

Nock, där taket möts

*Taknocken är takets högsta punkt.

På ditt befintliga bostadshus får du även uppföra en tillbyggnad med en bruttoarea på högst 15 kvadratmeter utan bygglov. Även här gäller krav på anmälan.

Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: situationsplan eller förenklad nybyggnadskarta, plan- och fasadritningar.

 • Byggnaden får utföras i två våningar men får då vara högst 7,5 kvadratmeter per våning.
 • Byggnaden får inte vara högre än huvudbyggnadens taknock*.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt medgivande till det. Mot allmän platsmark är det alltid bygglov som gäller om byggnaden står närmare än 4,5 meter.

Inreda ytterligare en lägenhet

Vill du inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus får du göra det utan bygglov. Du måste dock först göra en anmälan och få tillstånd av kart- och bygglovsavdelningen.

Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: situationsplan eller förenklad nybyggnadskarta, plan- och fasadritningar.

 • Åtgärden får inte utföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Åtgärden får inte ske i en sådan komplementbostadsbyggnad som beskrivs ovan.

Att tänka på vid bygglovsansökan eller anmälan

 • Visa tydligt hur den nya byggnaden/uterummet/tillbyggnaden ansluter till det befintliga huset i sektionsritningen. Hur möter t.ex. uterummets takfasaden på huset?
 • Undvik nivåskillnader mellan huset och uterummet för att uppnå tillgänglighetskraven. (Tillgänglighetskraven gäller även om ingen i din familj är rörelsehindrad.)
 • Om uterummet placeras framför befintliga fönster, hur blir då ljustillförseln för rummen innanför? Tänk på rummen innanför innan du bygger in t.ex. ett sovrumsfönster.

Vad ska ansökan innehålla?

 • En ifylld ansökningsblankett. Uppge bl.a. fastighetsbeteckning, sökandes (byggherrens) uppgifter, utvändiga material och färger. Glöm inte att skriva under!
 • Situationskarta i skala 1:500. Den kan du beställa här.  Sen ritar du in på kartan det du ska bygga.
 • Planritning, fasadritning och sektionsritning i skala 1:100. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
 • Beskrivning av uterummets konstruktion vid enklare utföranden, eller konstruktionsritning för mer avancerade konstruktioner. I mer komplicerade fall kan fler handlingar krävas, kontakta oss om du vill ha råd.
 • Förslag till kontrollplan. Se exempel på hur en kontrollplan kan se ut och vad som ska kontrolleras.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss! Vi har telefontid varje vardag mellan kl 10-12. Du kan också maila oss. Se här till höger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window