Altan, uteplats, pool och skärmtak

Från den 1 juli 2019 är det nya regler när det gäller altaner. Dessa blir nu bygglovsbefriade. Som alltid finns dock undantag, så det gäller att läsa vad som gäller för just dig.

Pool

Boverkets byggregler (BBR) 8:9 ”Skydd mot olyckor på tomter” gäller. Granne bör informeras vid placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Om poolens ovankant är 100 cm eller högre över omgivande mark krävs bygglov. Inom 4,5 meter från tomtgräns och/eller inom 4,5 meter från gata/väg krävs bygglov om poolens ovankant överskrider 50 cm. Bygglov och marklov krävs inte för en nedgrävd pool.

Altan, terrass och uteplats

En altan är en konstruktion utbyggd från huskroppen i entréplan. Med eller utan räcke, men alltid utan tak.

En terrass är en konstruktion som ligger ovanpå en del av huset eller på taket. Den har alltid ett skyddsräcke, men ofta inget tak. Istället kan markis eller annan lösning användas.

Veranda är en utbyggnad på ett hus och har antingen tak och fönsterförsedda väggar eller enbart ett tak och i övrigt öppna sidor. Veranda kräver bygglov eller anmälan, beroende på hur stor den ska vara och hur den ligger på tomten. Kontakta kart- och bygglovsavdelningen för att få veta hur det ligger till för just din fastighet.

Större frihet att bygga altaner från den 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär dessutom att bygglovsbefriade altanerna får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Altaner kan däremot vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:
• det ska redan finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten
• altanen ska vara en uteplats på marken
• altanen får inte vara högre än 1,8 meter. Detta gäller för varje ytterkant. Man kan alltså inte räkna något slags medelvärde.
• altanen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset
• altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Annars behöver du grannarnas tillåtelse.
• inte göras på en byggnad eller inom ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta gärna bygglovsavdelningen om du är osäker vad som gäller för din fastighet.

Undantaget omfattar inte t.ex. inglasade uterum eller takterasser.
Om altanen också har en mur eller ett plank, får detta inte heller vara högre än 1,8 meter över marken. Staket och räcken kan vara högre.

Länk till Boverket om altaner.

Kontakta alltid oss på bygglovsavdelningen om du är osäker!

Skärmtak

Du får på ett en- och tvåbostadshus utan bygglov sätta ett skärmtak över uteplats eller över en entré, om skärmtaket inte är större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. 15 m² är det totala antal m² skärmtak som får anordnas på fastigheten utan bygglov.

Skrivarvecka på kart- och bygglovsavdelningen

Den 25-29 november (v 48) har kart- och bygglovsavdelningen skrivarvecka. Det betyder att vi inte är tillgängliga för inkommande samtal eller spontana besök. Du kan ringa Kontaktcenter och lämna meddelande, så ringer vi upp dig. Bokade besök genomförs som planerat.
Vi gör det här fyra gånger om året för att kunna jobba ostört. Det betyder att vi kan fokusera bättre och jobba undan ärenden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window