Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun är kommunens samlade dokument om bostadsfrågor. I programmet kan du läsa om hur kommunen planerar för bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder.

Tillgång till bra bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Bostadsförsörjningsprogrammet är en del av arbetet med att utveckla boendevillkoren i kommunen.

I programmet finns en analys av befolkningsutveckling, bostadsbyggande och marknadsförutsättningar. Det innehåller också riktlinjer och insatser som syftar till att underlätta för bostadssökande att hitta en passande bostad.

Varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet ses över och revideras. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats.

Vad händer nu?

Ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och kommer samrådas med berörda parter från den 26 april 2021 till den 23 juli 2021. Därefter kommer förslaget bearbetas vidare inför antagande.

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program.

Vidare innehåller programmet en analysdel, som i linje med lagen analyserar den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Bilaga i bostadsförsörjningsprogrammet är Strategi för äldres boende som behandlar bostadsförsörjningen för äldre. Denna strategi är antagen av kommunstyrelsen och kan inte revideras ytterligare.

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021 § 94 att skicka Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram på samråd. Efter remisstiden ska eventuella synpunkter behandlas. Förslaget ska sedan åter till kommunstyrelsen för att sedan antas i fullmäktige.

Samrådstiden är 26 april – 23 juli 2021.

Lämna synpunkter på Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram

eller via brev:
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
241 80 Eslöv

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window